എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തമാണ് പ്രഹരണതിലകം [1]. പ്രഹരണകലിക എന്ന് ഈ വൃത്തത്തെ വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം

തിരുത്തുക
  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രഹരണതിലകം&oldid=3291190" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്