മല്ലിക: ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തം. ധൃതി എന്ന ഛന്ദസ്സിൽ പെട്ട (ഒരു വരിയിൽ 18 അക്ഷരങ്ങൾ) സമവൃത്തം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ചു് “ര സ ജ ജ ഭ ര” എന്നീ ഗണങ്ങൾ വരുന്ന വൃത്തമാണു മല്ലിക.

- v - v v - v - v v - v - v v - v -

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഉദാ: കുമാരനാശാന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽനിന്നു്.

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ തിരുത്തുക

  1. മല്ലികയുടെ നാലു തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന - v - v v എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലഘു കൂടി ചേർത്തു് - v - v v v എന്നായാൽ കുസുമമഞ്ജരി എന്ന വൃത്തം.
  2. ഈ വൃത്തത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന ഭാഷാവൃത്തരീതിയിലും പാടാവുന്നതാണു്.

മറ്റു വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മല്ലിക_(വൃത്തം)&oldid=2388261" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്