ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് തടിനി .

"ഇഹ സം ജസം ജസ ജസം തുടർന്നുവരുമെങ്കിലങ്ങു തടിനീ"[1]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി, ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തടിനി&oldid=2929818" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്