എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് വസുമതി[1]. ഓരോ ചരണത്തിലും ആറക്ഷരം വീതമുള്ള ഈ വൃത്തം ഗായത്രീ ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്നു.

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വസുമതി&oldid=3290999" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്