പാദത്തിൽ പതിനാലക്ഷരമുള്ള ശക്വരി ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തമാണ്‌ ഇന്ദുവന്ദന.[1].

ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നീ നാല്‌ ഗണങ്ങളും അവസാനം രണ്ട് ഗുരു എന്നിവ ക്രമത്തിൽ വന്നാൽ ഇന്ദുവദന വൃത്തം.
ഉദാ:-1


  1. ആരതികൃഷ്ണ, യു.എസ്. പര്യായം, വൃത്തം, അലങ്കാരം. ഹരിശ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഉളിയകോവിൽ, കൊല്ലം-691019. ISBN 8188192112.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്ദുവദന&oldid=2388221" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്