വിപുലാര്യ മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1] ആര്യ എന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വകഭേദമാണ് ഈ വൃത്തം മറ്റൊരുവൃത്തം പത്ഥ്യാര്യ എന്നതാണ്.

ആര്യയുടെ വിഷമ പാദങ്ങൾ മുമ്മൂന്നുഗണങ്ങളാണ്. ആ ഗണങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ പദം മുറിഞ്ഞ് യതി വന്നാൽ അത് പത്ഥ്യാര്യാ. യതികൂടാതെ അടുത്ത പാദത്തോടു കലർന്നുവന്നാൽ അത് വിപുലാര്യാ.

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിപുലാര്യ&oldid=2904188" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്