കുമാരി (ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സ്)

കുമാരി എന്നത് ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

നജഭജ ഗംഗമെട്ടിലറുകിൽ കുമാരീ .[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്ത മജ്ഞരീ ഏ.ആർ.രാജ രാജവർമ്മ