ലവലി മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. ആപീഡം എന്ന വൃത്തത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വൃത്തമാണിത്. ഇപ്രകാരം തന്നെ ആപീഡത്തിലെ പാദങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് വൃത്തങ്ങളാണ് കലികയും അമൃതധാരയും [1]

ഇത് ആപീഡം എന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതിൽ മൂന്നാം‌പാദത്തെ ഒന്നാം‌പാദവും ഒന്നാം‌പാദത്തെ മൂന്നാം‌പാദവുമാക്കിയാൽ ‘ലവലി’ എന്നവൃത്തം ലഭിക്കും.

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലവലി&oldid=3091158" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്