അലസ തിരുത്തുക

ദശയതിയലസയ്ക്കു വേണം നനം നാലു രേഫങ്ങളും. തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അലസ&oldid=2532469" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്