പത്ഥ്യ മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പത്ഥ്യ&oldid=2904164" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്