എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തമാണ് അതിരുചിര. അതിജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്ന വൃത്തമാണിത്.

പാദത്തിൽ ജ,ഭ,സ,ജ ഗണങ്ങളും അവസാനം ഗുരുവുമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നാലാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ യതി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഉദാഹരണം

തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അതിരുചിര&oldid=3291593" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്