ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് സമ്പുടിതം.[1] വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ ഭാഷാവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

[2]

ഉദാഹരണം

തിരുത്തുക

സമുതചിതസപര്യാം ശബരിയൊടു വാങ്ങി-
പ്പരഗതിയവൾക്കും പരിചിനൊടു നൽകി
പരമപുരുഷൻ മാല്യവദചലസാനൗ
പരിചിനൊടു ചേർന്നൂ പരമശിവ! ശംഭോ!

ഇതിൽ മൂന്നാംപാദത്തിൽ യതിഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ട്.

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
 
Wiktionary
സമ്പുടിതം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമ്പുടിതം&oldid=3646830" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്