ഒരു മാത്രാസമക വൃത്തമാണ് വിശ്ലോകം. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ മാത്രാവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഈവൃത്തം പാരാമർശിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

- ഇതിൽ ജഗണമോ സർവ്വലഘുവോ 4 മാത്രകഴിഞ്ഞായാൽ ‘വിശ്ലോകം’.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിശ്ലോകം&oldid=2904513" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്