ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ഛാന്ദസി.

4

ഉദാ: ശാലയിൽ ചൂഴവേ ക് ണനുപ്തധിഷ് ണ്യാസ്സമിദ് ഭിസ്സമിദ്ധാ‍ നാലു ഭാഗേഷു സംസ്തീർണ്ണദർഭാ വിതാനാഗ് നയോf മീ [1]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി, എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഛാന്ദസി&oldid=2903224" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്