ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് ഉപസ്ഥിതപ്രചുപിത.

ഉപസ്ഥിതം എന്നു മുൻപിലുള്ള പ്രചുപിത, ഉപസ്ഥിതപ്രചുപിത എന്നു വൃത്തത്തിന്റെ പേർ. [1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപസ്ഥിതപ്രചുപിത&oldid=2904339" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്