ഒൻപത് അക്ഷരം വീതമുള്ള വരികളുള്ള‌ ഒരു വൃത്തമാണ്‌ മണിമദ്ധ്യം. ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്ന ക്രമത്തിലാണ്‌ മണിമദ്ധ്യം എന്ന വൃത്തത്തിൽ ഗണങ്ങൾ വരുന്നത്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മണിമദ്ധ്യം&oldid=2388255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്