അപരാന്തിക തിരുത്തുക

യുഗ്മമാത്രമിതിഹാപരാന്തികാ. തിരുത്തുക

പ്രവൃത്തകത്തിന്റെ സമപാദംകൊണ്ടുതന്നെ ശ്ലോകം മുഴുവനും ചമച്ചാൽ അത് അപരാന്തികാ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അപരാന്തിക&oldid=2532471" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്