ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് കലേന്ദുവദന.

" ഇഹേന്ദുവദനാവ്യത്തേ മാത്രയ്ക്കൊത്തുലഘുക്കളെ ഇടവിട്ടു ഗുരുസ്ഥാതേ ചെയ്തിട്ടുലഘുവൊന്നഥ ഒടുവിൽ ചേ൪ത്തതാം വ്യത്തം കലേന്ദുദനാഭിധം"[1]

  1. വൃത്തമഞ്ചരി,ഏ. ആ൪ . രാജ രാജ വ൪മ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലേന്ദുവദന&oldid=2929814" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്