കന്യ (പ്രതിഷ്ഠാച്ഛന്ദസ്സ്)

കന്യ തിരുത്തുക

മംഗം കന്യാ തിരുത്തുക

പ്രതിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിൽ മഗണവും ഒരു ഗുരുവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വൃത്തത്തിന് കന്യ എന്നു പേർ. തിരുത്തുക