ജലധരനീലം ഒരു ഭാഷാ വൃത്തമാണ്.

നജന ഗഗം ജലധരനീലം

[1]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജലധരനീലം&oldid=2929797" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്