ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് കുസുമവിചിത്ര

[1]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ

വർഗ്ഗംഭാഷവൃത്തങ്ങൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുസുമവിചിത്ര&oldid=2903946" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്