ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് തന്വി.

അഞ്ചഥ പന്ത്രണ്ടിവകളിൽ മുറിയും ഭം തന

                               സം ഭഭനയമിഹ തന്വീ. 1 [1]
 1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ. ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തന്വി&oldid=2903151" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്