ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഗണങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ശങ്കരചരിതം എന്ന വൃത്തമാകും.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശങ്കരചരിതം_(വൃത്തം)&oldid=2388277" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്