കുമാരി എന്നത് ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്.

നജഭജ ഗംഗമെട്ടിലറുകിൽ കുമാരീ .[1]

  1. വൃത്ത മജ്ഞരീ ഏ.ആർ .രാജ രാജവർമ്മ