വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് ഹംസമാല.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹംസമാല&oldid=2684162" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്