മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് ലളിതപദം. [1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

കരിമുകിലോടിയൊളിച്ചൊരു വാനം
തെളിവൊടിതാ ചിരിതൂകിയുണർന്നൂ
മതിമുഖി നീ വരുകെന്നുടെ ചാരേ
മദഭരമാം മധുരം ഹൃദി നൽകൂ.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലളിതപദം&oldid=2904087" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്