മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് ഭ്രമരവിലസിതം

മഭനലഗ ഭ്രമരവിലസിതം.[1]

<reference/>

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭ്രമരവിലസിതം&oldid=2903160" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്