കന്യകാമണി

തിരുത്തുക

രേഫവും ജകാരവും കലർന്നൊരെട്ടു പിന്നെ ലംഗവും ധരിക്ക കന്യകാമണിയാം.

തിരുത്തുക
രജ രജ രജ രജ ലഗ എന്നു ചേർന്നുവന്നാലെന്നർത്ഥം.
തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കന്യകാമണി&oldid=2532482" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്