പ്രചിതകം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രചിതകം&oldid=2912511" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്