ഒരു വൃത്തമാണ് ആപീഡം.

ഇഹ പദചതുരൂർദ്ധ്വ- ക്രമമതിനു ശരി ലഘു നിരത്തി, പരമൊടുവിലഥ ഗുരുയുഗമിടുകിലാങ്ങിൽ- പരമയി കരുതുക വടിവുമധികമുടയൊരു പീഡം.

പദചതുരൂർദ്ധ്വത്തിന്റെ മുറയ്ക്ക്, പാദങ്ങൾക്ക് 8,12,16,20 എന്നക്ഷരം കല്പിച്ച്,ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഓരോ പാദത്തിലും ഒടുവിലെ രണ്ടക്ഷരം മാത്രം ഗുരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ശേഷമെല്ലാം ലഘുവാക്കിയാൽ ആപീഡമെന്ന വൃത്തം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആപീഡം&oldid=2805112" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്