കുമുദ്വതി മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

[2]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
  2. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ. രാജരാജവാ൪മ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുമുദ്വതി&oldid=2904945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്