തോടകം (വൃത്തം)

(തോടകം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തമാണ്‌ തോടകം[1]

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ച് അന്ത്യാക്ഷരം ഗുരുവാകുന്ന സഗണം നാലു തവണ (υ υ –/υ υ –/υ υ –/υ υ –) വരുന്ന വൃത്തമാണു തോടകം 

ഉദാഹരണം 

തിരുത്തുക

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായ തോടകാചാര്യർ രചിച്ച തോടകാഷ്ടകം ഈ വൃത്തത്തിലാണ്

"വിദിതാഖിലശാസ്ത്രസുധാജലധേ
മഹികോപനിഷത്കഥിതാർഥനിധേ
ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണം
ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേം ശരണം "

  1. ആരതികൃഷ്ണ, യു.എസ്. പര്യായം, വൃത്തം, അലങ്കാരം. ഹരിശ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഉളിയകോവിൽ, കൊല്ലം-691019. ISBN 8188192112.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തോടകം_(വൃത്തം)&oldid=2388240" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്