ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് ശുദ്ധവിരാഡാർഷഭം. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ വിഷമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഈ വൃത്തം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപസ്ഥിതപ്രചുപിത എന്ന വൃത്തതിൽനിന്നും നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃത്തമാണിത്. ലക്ഷണം ഉപസ്ഥിതപ്രചുപിത വൃത്തത്തിന്റെതുതന്നെയാണ്.

ഉപസ്ഥിതപ്രചുപിതത്തിന്റെ മൂന്നാം‌പാദത്തിന് തജരഗണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അതിന് ‘ശുദ്ധവിരാഡാർഷഭം’ എന്നു പേർ.

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശുദ്ധവിരാഡാർഷഭം&oldid=2904343" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്