അതിരുചിരം (പ്രകൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

അതിരുചിരം ഒരു മലയാളഭാഷാ വൃത്തമാണ്. [1] പ്രകൃതി ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ആറ് നഗണവും ഒരു സഗണവും ചേർന്ന വൃത്തമാണ് അതിരുചിരം.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ