മൗക്തികദാമ മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൗക്തികദാമ&oldid=2904160" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്