കന്യമലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1] ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് കന്യ

പ്രതിഷ്ഠാഛന്ദസ്സിൽ മഗണവും ഒരു ഗുരുവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വൃത്തത്തിന്‌ 'കന്യ' എന്നു പേർ.<ref>വൃത്തമജ്ഞരി രാജരാജവർമ്മ.  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍

Asiajahanslk (സംവാദം) 07:10, 10 നവംബർ 2018 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കന്യ_(ജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)&oldid=2903311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്