ലളിതം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. ജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്ന ഒരു വൃത്തമാണിത്. സംസ്കൃതി ഛന്ദസ്സിൽ മറ്റൊരു ലളിതം വൃത്തവുമുണ്ട്. കൂടാതെ ലളിത എന്നൊരു വൃത്തവുമുണ്ട്. [1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലളിതം_(ജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)&oldid=2904096" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്