ഒരു വൃത്തമാണ് സൗരഭം ഇത് ഒരു വിഷമവൃത്തമാണ്.

ചരണം തൃതീയമതുമാ

വൃത്തശാസ്ത്ര സങ്കേതമനുസരിച്ചു് “മ ര ഭ ന യ യ യ” എന്നീ ഗണങ്ങൾ‍ 7, 14 എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ‍ക്കു ശേഷം യതിയോടുകൂടി വരുന്ന വൃത്തമാണ് സ്രഗ്ദ്ധര.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഉദാ: താരിൽ‍ത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചല...


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സൗരഭം&oldid=2905288" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്