മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് രവിപുല. അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സിലെ വിലക്ഷണ വൃത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മറ്റുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വക്ത്രം, പത്ഥ്യാവക്ത്രം, വിപരീതപത്ഥ്യാവക്ത്രം, ചപലാവക്ത്രം, ഭവിപുല, നവിപുല, മവിപുല, തവിപുല എന്നിവയാണ്. [1]

[2]

  1. "vruthasahayi". vruthasahayi. Retrieved 2018-11-11.
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രവിപുല&oldid=2904082" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്