പ്രഭദ്രകം (അതിജഗതിച്ഛന്ദസ്സ്)

പ്രഭദ്രകം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1] അതിജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍