ഒരു ഭാഷാവൃത്തമാണ്‌ ഉദ്‍ഗീതി


ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ആര്യയുടെ പൂർവ്വാർത്ഥം കൂടി ഉത്തരാർദ്ധം പോലെ ആക്കിയാൽ അത് 'ഉപഗീതി'. ലക്ഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം തന്നെ ഉദാഹരണം​. എന്നാൽ ആര്യയുടെ പൂർവ്വാർദ്ധത്തെ ഉത്തരാർദ്ധവും ഉത്തരാർദ്ധത്തെ പൂർവ്വാർദ്ധവുമായി മറിച്ചിട്ടാൽ അതിനു ഉദ്‍ഗീതി എന്നു പേർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദ്ഗീതി&oldid=2534654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്