മേഘവിഷ്ഫൂർജ്ജിതം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മേഘവിഷ്ഫൂർജ്ജിതം&oldid=2904168" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്