അതിരുചിരം(പ്രകൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് അതിരുചിരം(പ്രകൃതിച്ഛന്ദസ്സ്)

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

നജനസ ചേരുകിലതിരുചിരം[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,രാജരാജവർമ്മ