ഉപയോക്താവ്:Jkadavoor/കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ

കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Order (നിര): Accipitriformesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Accipitridae (Hawks, kites and eagles)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Accipiterതിരുത്തുക

Accipiter badius (Shikra / പ്രാപ്പിടിയൻ)തിരുത്തുക
Accipiter nisus (Eurasian sparrowhawk / യൂറേഷ്യൻ പ്രാപ്പിടിയൻ)തിരുത്തുക
Accipiter trivirgatus (Crested goshawk / മലമ്പുള്ള്‌)തിരുത്തുക
Accipiter virgatus (Besra / ബസ്ര പ്രാപ്പിടിയൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aegypiusതിരുത്തുക

Aegypius monachus (Cinereous vulture / കരിങ്കഴുകൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aquilaതിരുത്തുക

Aquila fasciata (Bonelli's eagle / ബോണെല്ലിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക
Aquila heliaca (Eastern imperial eagle / രാജാപ്പരുന്തു്)തിരുത്തുക
Aquila nipalensis (Steppe eagle / കായൽപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Avicedaതിരുത്തുക

Aviceda jerdoni (Jerdon's baza / പ്രാപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക
Aviceda leuphotes (Black baza / കിന്നരി പ്രാപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Butasturതിരുത്തുക

Butastur teesa (White-eyed buzzard / വെള്ളക്കണ്ണിപ്പരുന്തു്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Buteoതിരുത്തുക

Buteo buteo vulpinus (Common buzzard / പുൽപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Circaetusതിരുത്തുക

Circaetus gallicus (Short-toed snake eagle / പാമ്പ് പരുന്തു്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Circusതിരുത്തുക

Circus aeruginosus (Western marsh harrier / കരിതപ്പി)തിരുത്തുക
Circus cyaneus (Hen harrier / വലിയ മേടുതപ്പി)തിരുത്തുക
Circus macrourus (Pallid harrier / മേടുതപ്പി)തിരുത്തുക
Circus melanoleucos (Pied harrier / വെള്ളക്കറുപ്പൻ മേടുതപ്പി )തിരുത്തുക
Circus pygargus (Montagu's harrier / മൊൺടാഗു മേടുതപ്പി)തിരുത്തുക
Circus spilonotus (Eastern marsh harrier / കിഴക്കൻ കരിതപ്പി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Clangaതിരുത്തുക

Clanga clanga (Greater spotted eagle / വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു്)തിരുത്തുക
Clanga hastata (Indian spotted eagle / ചെറിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Elanusതിരുത്തുക

Elanus caeruleus (Black-winged kite / വെള്ളി എറിയൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gypsതിരുത്തുക

Gyps bengalensis (White-rumped vulture / ചുട്ടിക്കഴുകൻ)തിരുത്തുക
Gyps himalayensis (Himalayan vulture / ഹിമാലയൻ കഴുകൻ)തിരുത്തുക
Gyps indicus (Indian vulture / തവിട്ടു കഴുകൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Haliaeetusതിരുത്തുക

Haliaeetus albicilla (White-tailed eagle / വെള്ളവാലൻ കടൽപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക
Haliaeetus humilis (Lesser fish eagle / ചെറിയ മീൻപരുന്ത്)തിരുത്തുക
Haliaeetus ichthyaetus (Grey-headed fish eagle / വലിയ മീൻപരുന്ത്)തിരുത്തുക
Haliaeetus leucogaster (White-bellied sea eagle / വെള്ളവയറൻ കടൽ‌പ്പരുന്ത്‌)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Haliasturതിരുത്തുക

Haliastur indus (Brahminy kite / കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hieraaetusതിരുത്തുക

Hieraaetus pennatus (Booted eagle / വെള്ളക്കറുപ്പൻ പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ictinaetusതിരുത്തുക

Ictinaetus malaiensis (Black eagle / കരിമ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lophotriorchisതിരുത്തുക

Lophotriorchis kienerii (Rufous-bellied eagle / ചെമ്പൻ എറിയൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Milvusതിരുത്തുക

Milvus migrans (Black kite / ചക്കിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Neophronതിരുത്തുക

Neophron percnopterus (Egyptian vulture / തോട്ടിക്കഴുകൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nisaetusതിരുത്തുക

Nisaetus cirrhatus (Changeable hawk-eagle / കിന്നരിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക
Nisaetus nipalensis (Mountain hawk-eagle / വലിയ കിന്നരിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pernisതിരുത്തുക

Pernis ptilorhynchus (Crested honey buzzard / തേൻകൊതിച്ചിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sarcogypsതിരുത്തുക

Sarcogyps calvus (Red-headed vulture / കാതിലക്കഴുകൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Spilornisതിരുത്തുക

Spilornis cheela (Crested serpent eagle / ചുട്ടിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Pandionidae (Osprey)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pandionതിരുത്തുക

Pandion haliaetus (Osprey / താലിപ്പരുന്ത്)തിരുത്തുക

Order (നിര): Anseriformesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Anatidae (Ducks, geese and swans)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anasതിരുത്തുക

Anas acuta (Northern pintail / വാലൻ എരണ്ട)തിരുത്തുക
Anas crecca (Eurasian teal / പട്ടക്കണ്ണൻ എരണ്ട)തിരുത്തുക
Anas poecilorhyncha (Indian spot-billed duck / പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ താറാവ്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anserതിരുത്തുക

Anser indicus (Bar-headed goose / കുറിത്തലയൻ വാത്ത)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aythyaതിരുത്തുക

Aythya ferina (Common pochard / ചെന്തലയൻ എരണ്ട)തിരുത്തുക
Aythya fuligula (Tufted duck / കുടുമത്താറാവ്)തിരുത്തുക
Aythya nyroca (Ferruginous duck / വെള്ളക്കണ്ണി എരണ്ട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dendrocygnaതിരുത്തുക

Dendrocygna bicolor (Fulvous whistling duck / വലിയ ചൂളൻ എരണ്ട)തിരുത്തുക
Dendrocygna javanica (Lesser whistling duck / ചൂളൻ എരണ്ട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Marecaതിരുത്തുക

Mareca penelope (Eurasian wigeon / ചന്ദനക്കുറി എരണ്ട)തിരുത്തുക
Mareca strepera (Gadwall / ഗ്യാഡ്വാൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nettapusതിരുത്തുക

Nettapus coromandelianus (Cotton pygmy goose / പച്ച എരണ്ട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sarkidiornisതിരുത്തുക

Sarkidiornis melanotos (Knob-billed duck / മുഴയൻ താറാവ്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Spatulaതിരുത്തുക

Spatula clypeata (Northern shoveler / കോരിച്ചുണ്ടൻ എരണ്ട)തിരുത്തുക
Spatula querquedula (Garganey / വരി എരണ്ട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tadornaതിരുത്തുക

Tadorna ferruginea (Ruddy shelduck / തങ്കത്താറാവ്)തിരുത്തുക

Order (നിര): Apodiformesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Apodidae (Swifts)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aerodramusതിരുത്തുക

Aerodramus unicolor (Indian swiftlet / ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Apusതിരുത്തുക

Apus affinis (Little swift / അമ്പലംചുറ്റി)തിരുത്തുക
Apus apus (Common swift / മലങ്കൂളൻ)തിരുത്തുക
Apus pacificus leuconyx (Blyth's swift / ഹിമാലയൻ ശരപ്പക്ഷി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cypsiurusതിരുത്തുക

Cypsiurus balasiensis (Asian palm swift / പനങ്കൂളൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hemiprocneതിരുത്തുക

Hemiprocne coronata (Crested treeswift / കൊമ്പൻ ശരപ്പക്ഷി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hirundapusതിരുത്തുക

Hirundapus giganteus (Brown-backed needletail / വലിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tachymarptisതിരുത്തുക

Tachymarptis melba (Alpine swift / വെള്ളവയറൻ ശരപ്പക്ഷി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Zoonavenaതിരുത്തുക

Zoonavena sylvatica (White-rumped spinetail / ചെറിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി)തിരുത്തുക

Order (നിര): Bucerotiformesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Bucerotidae (Hornbills)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anthracocerosതിരുത്തുക

Anthracoceros coronatus (Malabar pied hornbill / പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bucerosതിരുത്തുക

Buceros bicornis (Great hornbill / മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ocycerosതിരുത്തുക

Ocyceros birostris (Indian grey hornbill / നാട്ടുവേഴാമ്പൽ)തിരുത്തുക
Ocyceros griseus (Malabar grey hornbill / കോഴിവേഴാമ്പൽ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Upupidae (Hoopoes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Upupaതിരുത്തുക

Upupa epops (Eurasian hoopoe / ഉപ്പൂപ്പൻ)തിരുത്തുക

Order (നിര): Caprimulgiformesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Caprimulgidae (Nightjars)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Caprimulgusതിരുത്തുക

Caprimulgus affinis (Savanna nightjar / ചുയിരാച്ചുക്ക്)തിരുത്തുക
Caprimulgus asiaticus (Indian nightjar / നാട്ടുരാച്ചുക്ക്)തിരുത്തുക
Caprimulgus atripennis (Jerdon's nightjar / രാച്ചൗങ്ങൻ)തിരുത്തുക
Caprimulgus indicus (Jungle nightjar / കാട്ടുരാച്ചുക്ക്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lyncornisതിരുത്തുക

Lyncornis macrotis (Great eared nightjar / ചെവിയൻ രാച്ചുക്ക്)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Podargidae (Frogmouths)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Batrachostomusതിരുത്തുക

Batrachostomus moniliger (Sri Lanka frogmouth / മാക്കാച്ചിക്കാട)തിരുത്തുക

Order (നിര): Charadriiformesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Burhinidae (Stone-curlews/Thick-knees)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Burhinusതിരുത്തുക

Burhinus indicus (Indian stone-curlew / വയൽക്കണ്ണൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Esacusതിരുത്തുക

Esacus recurvirostris (Great stone-curlew / പെരുങ്കൊക്കൻ പ്ലോവർ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Charadriidae (Plovers and lapwings)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Charadriusതിരുത്തുക

Charadrius alexandrinus (Kentish plover / ചെറുമണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക
Charadrius asiaticus (Caspian plover / കാസ്പിയൻ മണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക
Charadrius dubius (Little ringed plover / ആറ്റുമണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക
Charadrius hiaticula (Common ringed plover / വലിയ മോതിരക്കോഴി)തിരുത്തുക
Charadrius leschenaultii (Greater sand plover / വലിയ മണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക
Charadrius mongolus (Lesser sand plover / മംഗോളിയൻ മണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pluvialisതിരുത്തുക

Pluvialis fulva (Pacific golden plover / പൊൻ മണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക
Pluvialis squatarola (Grey plover / ചാരമണൽക്കോഴി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vanellusതിരുത്തുക

Vanellus cinereus (Grey-headed lapwing / ചാരത്തലയൻ തിത്തിരി)തിരുത്തുക
Vanellus gregarius (Sociable lapwing / തലേക്കെട്ടൻ തിത്തിരി)തിരുത്തുക
Vanellus indicus (Red-wattled lapwing / ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരി)തിരുത്തുക
Vanellus leucurus (White-tailed lapwing / വെള്ളവാലൻ തിത്തിരി)തിരുത്തുക
Vanellus malabaricus (Yellow-wattled lapwing / മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Dromadidae (Crab-plovers)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dromasതിരുത്തുക

Dromas ardeola (Crab-plover / ഞണ്ടുണ്ണി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Glareolidae (Pratincoles and coursers)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cursoriusതിരുത്തുക

Cursorius coromandelicus (Indian courser / തവിട്ടുചെമ്പൻ ചരൽക്കോഴി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Glareolaതിരുത്തുക

Glareola lactea (Small pratincole / ചെറിയ മീവൽക്കാട)തിരുത്തുക
Glareola maldivarum (Oriental pratincole / വലിയ മീവൽക്കാട)തിരുത്തുക
Glareola pratincola (Collared pratincole / വാലൻ പെരുമീവൽക്കാട)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Haematopodidae (Oystercatchers)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Haematopusതിരുത്തുക

Haematopus ostralegus (Eurasian oystercatcher / കടൽ മണ്ണാത്തി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Jacanidae (Jacanas)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hydrophasianusതിരുത്തുക

Hydrophasianus chirurgus (Pheasant-tailed jacana / വാലൻ താമരക്കോഴി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Metopidiusതിരുത്തുക

Metopidius indicus (Bronze-winged jacana / നാടൻ താമരക്കോഴി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Laridae (Gulls and terns)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anousതിരുത്തുക

Anous stolidus (Brown noddy / തവിടൻ നോടി ആള)തിരുത്തുക
Anous tenuirostris (Lesser noddy / ചെറിയ നോടി ആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Chlidoniasതിരുത്തുക

Chlidonias hybrida (Whiskered tern / കരി ആള)തിരുത്തുക
Chlidonias leucopterus (White-winged tern / വെൺ ചിറകൻ കരിആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Chroicocephalusതിരുത്തുക

Chroicocephalus brunnicephalus (Brown-headed gull / തവിട്ടുതലയൻ കടൽകാക്ക)തിരുത്തുക
Chroicocephalus genei (Slender-billed gull / സൂചീമുഖി കടൽക്കാക്ക)തിരുത്തുക
Chroicocephalus ridibundus (Black-headed gull / ചെറിയ കടൽകാക്ക)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gelochelidonതിരുത്തുക

Gelochelidon nilotica (Gull-billed tern / പാത്തക്കൊക്കൻ ആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gygisതിരുത്തുക

Gygis alba (White tern / വെൺ കടൽആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hydroprogneതിരുത്തുക

Hydroprogne caspia (Caspian tern / വലിയ ചെങ്കൊക്കൻ ആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ichthyaetusതിരുത്തുക

Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas's gull / വലിയ കടൽകാക്ക)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Larusതിരുത്തുക

Larus fuscus heuglini (Heuglin's gull / ഹ്യുഗ്ലിൻ കടൽകാക്ക)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Onychoprionതിരുത്തുക

Onychoprion anaethetus (Bridled tern / തവിടൻ കടൽ ആള)തിരുത്തുക
Onychoprion fuscatus (Sooty tern / കറുത്ത കടലാള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rissaതിരുത്തുക

Rissa tridactyla (Black-legged kittiwake / കിറ്റിവേക്ക് കടൽകാക്ക)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sternaതിരുത്തുക

Sterna acuticauda (Black-bellied tern / കരിവയറൻ ആള)തിരുത്തുക
Sterna aurantia (River tern / പുഴ ആള)തിരുത്തുക
Sterna dougallii (Roseate tern / വെൺവാലൻ ആള)തിരുത്തുക
Sterna hirundo (Common tern / ചോരക്കാലി ആള)തിരുത്തുക
Sterna repressa (White-cheeked tern / വെൺകവിളൻ ആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sternulaതിരുത്തുക

Sternula albifrons (Little tern / ആളച്ചിന്നൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Thalasseusതിരുത്തുക

Thalasseus bengalensis (Lesser crested tern / ചെറിയ കടൽ ആള)തിരുത്തുക
Thalasseus bergii (Greater crested tern / വലിയ കടൽ ആള)തിരുത്തുക
Thalasseus sandvicensis (Sandwich tern / കടലുണ്ടി ആള)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Xemaതിരുത്തുക

Xema sabini (Sabine's gull / സബീൻ കടൽക്കാക്ക)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Recurvirostridae (Avocets and stilts)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Himantopusതിരുത്തുക

Himantopus himantopus (Black-winged stilt / പവിഴക്കാലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Recurvirostraതിരുത്തുക

Recurvirostra avosetta (Pied avocet / അവോസെറ്റ്)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Rostratulidae (Painted-snipes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rostratulaതിരുത്തുക

Rostratula benghalensis (Greater painted-snipe / കാളിക്കാട)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Scolopacidae (Sandpipers and allies)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Actitisതിരുത്തുക

Actitis hypoleucos (Common sandpiper / നീർക്കാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Arenariaതിരുത്തുക

Arenaria interpres (Ruddy turnstone / കല്ലുരുട്ടിക്കാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Calidrisതിരുത്തുക

Calidris alba (Sanderling / തിരക്കാട)തിരുത്തുക
Calidris alpina (Dunlin / ഡൺലിൻ)തിരുത്തുക
Calidris canutus (Red knot / ചെമ്പൻ നട്ട്)തിരുത്തുക
Calidris falcinellus (Broad-billed sandpiper / വരയൻ മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris ferruginea (Curlew sandpiper / കടൽക്കാട)തിരുത്തുക
Calidris melanotos (Pectoral sandpiper / വരിമാറൻ മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris minuta (Little stint / കുരുവി മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris pugnax (Ruff / ബഹുവർണ്ണൻ മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris subminuta (Long-toed stint / വിരലൻ മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris subruficollis (Buff-breasted sandpiper / ഉണ്ടക്കണ്ണൻ മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris temminckii (Temminck's stint / ടെമ്മിങ്കി മണലൂതി)തിരുത്തുക
Calidris tenuirostris (Great knot / കിഴക്കൻ നട്ട്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gallinagoതിരുത്തുക

Gallinago gallinago (Common snipe / വിശറിവാലൻ ചുണ്ടൻകാട)തിരുത്തുക
Gallinago megala (Swinhoe's snipe / സ്വിൻഹൊ ചുണ്ടൻകാട)തിരുത്തുക
Gallinago nemoricola (Wood snipe / കാട്ടുചുണ്ടൻകാട)തിരുത്തുക
Gallinago stenura (Pin-tailed snipe / മുൾവാലൻ ചുണ്ടൻകാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Limnodromusതിരുത്തുക

Limnodromus scolopaceus (Long-billed dowitcher / കരിപ്രക്കാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Limosaതിരുത്തുക

Limosa lapponica (Bar-tailed godwit / വരവാലൻ സ്നാപ്പ്)തിരുത്തുക
Limosa limosa (Black-tailed godwit / പട്ടവാലൻ സ്നാപ്പ്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lymnocryptesതിരുത്തുക

Lymnocryptes minimus (Jack snipe / ചെറുചുണ്ടൻകാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Numeniusതിരുത്തുക

Numenius arquata (Eurasian curlew / വാൾക്കൊക്കൻ)തിരുത്തുക
Numenius phaeopus (Whimbrel / തെറ്റിക്കൊക്കൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Phalaropusതിരുത്തുക

Phalaropus lobatus (Red-necked phalarope / പമ്പരക്കാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scolopaxതിരുത്തുക

Scolopax rusticola (Eurasian woodcock / പ്രാക്കാട)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tringaതിരുത്തുക

Tringa erythropus (Spotted redshank / പുള്ളി ചോരക്കാലി)തിരുത്തുക
Tringa glareola (Wood sandpiper / പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക്)തിരുത്തുക
Tringa nebularia (Common greenshank / പച്ചക്കാലി)തിരുത്തുക
Tringa ochropus (Green sandpiper / കരിമ്പൻ കാടക്കൊക്ക്)