കേരളത്തിലെ ഉഭയജീവികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Skip to top
Skip to bottom


Order (നിര): Anura (തവള)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Bufonidae (ചൊറിത്തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Duttaphrynusതിരുത്തുക

Duttaphrynus beddomii (തെക്കൻ ചൊറിത്തവള / Beddome's toad)തിരുത്തുക
Duttaphrynus melanostictus (ചൊറിത്തവള / Common Asian toad)തിരുത്തുക
Duttaphrynus microtympanum (ചെറുചെവിയൻ / Southern hill toad)തിരുത്തുക
Duttaphrynus parietalis (ഇന്ത്യൻ പേക്കാന്തവള / Indian toad)തിരുത്തുക
Duttaphrynus scaber (കുഞ്ഞൻ ചൊറിത്തവള / Ferguson's toad)തിരുത്തുക
Duttaphrynus silentvalleyensis (സൈലന്റ്‌വാലി പേക്കാന്തവള / Silent Valley toad)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ghatophryneതിരുത്തുക

Ghatophryne ornata (തീവയറൻ നീർചൊറിയൻ / Malabar torrent toad)തിരുത്തുക
Ghatophryne rubigina (ചെമ്പൻ അരുവിയൻ / Kerala stream toad)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pedostibesതിരുത്തുക

Pedostibes tuberculosus (മരച്ചൊറിയൻ / Malabar tree toad)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Dicroglossidae (ഫോർക്ക് നാക്കൻ തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Euphlyctisതിരുത്തുക

Euphlyctis cyanophlyctis (ചാട്ടക്കാരൻ / Skittering frog)തിരുത്തുക
Euphlyctis hexadactylus (വയൽത്തവള (പച്ചക്കുളത്തവള) / Green pond frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hoplobatrachusതിരുത്തുക

Hoplobatrachus crassus (ആട്ടുമാക്കാച്ചി / Jerdon's bullfrog)തിരുത്തുക
Hoplobatrachus tigerinus (പോക്കാച്ചിത്തവള / Indian bullfrog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Minervaryaതിരുത്തുക

Minervarya sahyadris (ചിലുചിലപ്പൻ / Minervarya frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sphaerothecaതിരുത്തുക

Sphaerotheca breviceps (ചെറുകാലൻ കുഴിത്തവള / Indian burrowing frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Zakeranaതിരുത്തുക

Zakerana brevipalmata (ചതുപ്പൻ ചിലപ്പൻ / Short-webbed frog)തിരുത്തുക
Zakerana keralensis (കേരള ചിലപ്പൻ / Kerala warty frog)തിരുത്തുക
Zakerana nilagirica (നീലഗിരി ചിലപ്പൻ / Nilgiris wart frog)തിരുത്തുക
Zakerana parambikulamana (പറമ്പിക്കുളം ചിലപ്പൻ / Parambikulam wart frog)തിരുത്തുക
Zakerana rufescens (ചെങ്കൽ ചിലപ്പൻ / Malabar wart frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Micrixalidae (പിലിഗിരിയൻ തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Micrixalusതിരുത്തുക

Micrixalus adonis (മൂന്നാർ പിലിഗിരിയൻ / Beautiful dancing frogതിരുത്തുക
Micrixalus elegans (കൊടുഖു പിലിഗിരിയൻ / Elegant dancing frog)തിരുത്തുക
Micrixalus frigidus (ആനമല പിലിഗിരിയൻ / Cold stream dancing frog)തിരുത്തുക
Micrixalus fuscus (അഗസ്ത്യമല പിലിഗിരിയൻ / Dusky torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus gadgili (ഗാഡ്ഗിൽ പിലിഗിരിയൻ / Gadgil's torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus herrei (കല്ലാർ പിലിഗിരിയൻ / Kallar torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus kurichiyari (കുറിച്യർ പിലിഗിരിയൻ / Kurichiyar torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus mallani (ശെന്തുരുണി പിലിഗിരിയൻ / Mallan's torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus nelliyampathi (നെല്ലിയാമ്പതി പിലിഗിരിയൻ / Nelliyampathi torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus nigraventris (കരിവയറൻ പിലിഗിരിയൻ / Black-bellied torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus nudis (വയനാട് പിലിഗിരിയൻ / Naked torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus phyllophilus (ചെങ്കാലൻ പിലിഗിരിയൻ / Pink-thighed torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus sairandhri (സൈരന്ധ്രി പിലിഗിരിയൻ / Sairandhri torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus sali (പൊന്മുടി പിലിഗിരിയൻ / Sali's torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus saxicola (വടക്കൻ പിലിഗിരിയൻ / Malabar torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus silvaticus (കാട്ടു പിലിഗിരിയൻ / Forest torrent frog)തിരുത്തുക
Micrixalus thampii (സൈലന്റ് വാലി പിലിഗിരിയൻ / Thampi's torrent frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Microhylidae (കുറുവായൻ തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Melanobatrachusതിരുത്തുക

Melanobatrachus indicus (ചോലക്കറുമ്പി / Black Microhylid frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Microhylaതിരുത്തുക

Microhyla ornata (സ്വർണ്ണ കുറുവായൻ / Ornate Narrow-mouthed frog)തിരുത്തുക
Microhyla rubra (കുറുവായൻ ചെമ്പൻതവള / Reddish Narrow-mouthed frog)തിരുത്തുക
Microhyla sholigari (ഷോളിഗാരി കുറുവായൻ / Sholigari Microhylid frog)തിരുത്തുക

Genus: Mysticellus (നിഗൂഢ കുറുവായൻ തവളകൾ)തിരുത്തുക

Mysticellus franki (ഫ്രാങ്കി കുറുവായൻ /Franky's narrow-mouthed frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Uperodonതിരുത്തുക

Uperodon anamalaiensis (ആനമല ബലൂൺതവള / Anamalai balloon frog)തിരുത്തുക
Uperodon globulosus (ബലൂൺ തവള / Indian balloon frog)തിരുത്തുക
Uperodon montanus (ചോല ബലൂൺ തവള / Jerdon's balloon frog)തിരുത്തുക
Uperodon systoma (വെണ്ണക്കൽ ബലൂൺ തവള / Marbled balloon frog)തിരുത്തുക
Uperodon taprobanica (ചിത്രത്തവള / Painted frog)തിരുത്തുക
Uperodon triangularis (മലബാർ ബലൂൺ തവള / Malabar frog)തിരുത്തുക
Uperodon variegata (വർണ്ണ ബലൂൺ തവള / Variegated frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Nasikabatrachidae (പന്നിമൂക്കൻ തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nasikabatrachusതിരുത്തുക

Nasikabatrachus sahyadrensis (പന്നിമൂക്കൻ തവള / Purple frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Nyctibatrachidae (രാത്തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nyctibatrachusതിരുത്തുക

Nyctibatrachus acanthodermis (മുള്ളൻ രാത്തവള / Spinular night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus aliciae (അലിസി രാത്തവള / Alicia's night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus anamallaiensis (ആനമല രാത്തവള / Anamallai night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus beddomii (ബെടോം രാത്തവള / Beddome's night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus deccanensis (ചോല രാത്തവള / Deccan night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus deveni (ദേവനി രാത്തവള / Deven's night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus gavi (ഗവി രാത്തവള / Gavi night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus grandis (വയനാട് രാത്തവള / Grandi's night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus indraneili (ഇന്ദ്രനീലി രാത്തവള / Indraneil's night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus kempholeyensis (കെംഫോളേ രാത്തവള / Kempholey night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus major (പെരും രാത്തവള / Malabar night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus minimus (കുഞ്ഞൻ രാത്തവള / Miniature night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus minor (കേരള രാത്തവള / Kerala night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus periyar (പെരിയാർ രാത്തവള / Periyar night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus pillaii (പിള്ള രാത്തവള / Pillai's night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus poocha (പൂച്ചത്തവള / Meowing night frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus vasanthi (കളക്കാട് രാത്തവള / Kalakad wrinkled frog)തിരുത്തുക
Nyctibatrachus vrijeuni (വിയുബി രാത്തവള / VUB night frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ranidae (മണവാട്ടിത്തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Clinotarsusതിരുത്തുക

Clinotarsus curtipes (കാട്ടുമണവാട്ടി / Bicolored frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hydrophylaxതിരുത്തുക

Hydrophylax malabaricus (മണവാട്ടിത്തവള / Fungoid frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Indosylviranaതിരുത്തുക

Indosylvirana aurantiaca (സ്വർണ്ണത്തവള / Boulenger's golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana doni (ഡോണി മണവാട്ടിത്തവള / Don's golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana flavescens (മഞ്ഞ മണവാട്ടിത്തവള / Yellowish golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana indica (ഇന്ത്യൻ മണവാട്ടിത്തവള / Indian golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana intermedius (റാവു മണവാട്ടിത്തവള / Rao's golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana magna (വലിയ മണവാട്ടിത്തവള / Large golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana sreeni (ശ്രീനി മണവാട്ടിത്തവള / Sreeni's golden backed frog)തിരുത്തുക
Indosylvirana urbis (നാട്ടുമണവാട്ടിത്തവള / Urban golden backed frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ranixalidae (പാറത്തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Indiranaതിരുത്തുക

Indirana beddomii (ബെഡോം പാറത്തവള / Beddome's leaping frog)തിരുത്തുക
Indirana brachytarsus (ആനമല പാറത്തവള / Anamallai's leaping frog)തിരുത്തുക
Indirana diplosticta (പുള്ളി പാറത്തവള / Spotted leaping frog)തിരുത്തുക
Indirana leptodactyla (ബൊലെഞ്ചർ പാറത്തവള / Boulenger's leaping frog)തിരുത്തുക
Indirana phrynoderma (ചൊറിയൻ പാറത്തവള / Toad skinned leaping frog)തിരുത്തുക
Indirana semipalmata (ചെറുകാലൻ പാറത്തവള / Toad skinned leaping frog)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Rhacophoridae (മരത്തവളകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Beddomixalusതിരുത്തുക

Beddomixalus bijui (ആനമല ചതുപ്പൻ / Kadalar swamp frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ghatixalusതിരുത്തുക

Ghatixalus asterops (ചോല മരത്തവള / Ghat tree frog)തിരുത്തുക
Ghatixalus variabilis (പച്ചച്ചോല മരത്തവള / Green tree frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mercuranaതിരുത്തുക

Mercurana myristicapalustris (തെക്കൻ ചതുപ്പൻ / Myristica swamp frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Polypedatesതിരുത്തുക

Polypedates maculatus (തവിട്ടു മരത്തവള / Indian tree frog)തിരുത്തുക
Polypedates occidentalis (ചാർപ്പ തവിട്ടു മരത്തവള / Charpa tree frog)തിരുത്തുക
Polypedates pseudocruciger (ഘടികാര തവിട്ടു മരത്തവള / False hour-glass tree frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pseudophilautusതിരുത്തുക

Pseudophilautus kani (കാണി കരിയിലത്തവള / Kani bush frog)തിരുത്തുക
Pseudophilautus wynaadensis (വയനാടൻ കരിയിലത്തവള / Waynad bush frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Raorchestesതിരുത്തുക

Raorchestes agasthyaensis (അഗസ്ത്യൻ ഇലത്തവള / Agasthiamalai bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes akroparallagi (പച്ച ഇലത്തവള / Variable bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes anili (അനിലി ഇലത്തവള / Anil's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes archeos (പുള്ളി ഇലത്തവള / Archaic bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes aureus (സ്വർണ്ണക്കണ്ണി ഇലത്തവള / Golden-eyed bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes beddomii (ബെഡോം ഇലത്തവള / Beddome's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes blandus (ബ്ലാണ്ടസ് ഇലത്തവള / Pleasant bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes bobingeri (ബോബിംഗർ ഇലത്തവള / Bob Inger's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes chalazodes (പച്ച ഈറ്റത്തവള / Chalazodes bubble-nest frog)തിരുത്തുക
Raorchestes charius (ശേഷാചാർ ഇലത്തവള / Seshachar's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes chlorosomma (പച്ചക്കണ്ണി ഇലത്തവള / Green-eyed bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes chotta (കുഞ്ഞൻ ഇലത്തവള / Small bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes chromasynchysi (കുറിച്യാർമല ഇലത്തവള / Confusing green bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes crustai (പട്ട ഇലത്തവള / Bark bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes dubois (കൊടൈ ഇലത്തവള / Kodaikanal bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes flaviventris (മഞ്ഞവയറൻ ഇലത്തവള / Yellow-bellied bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes glandulosus (മാനന്തവാടി ഇലത്തവള / Glandular bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes graminirupes (പൊന്മുടി ഇലത്തവള / Ponmudi bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes griet (ഗ്രീറ്റ് ഇലത്തവള / Griet bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes jayarami (ജയറാം ഇലത്തവള / Jayaram's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes johnceei (ജോൺസി ഇലത്തവള / Johnceei's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes kadalarensis (കടലാർ ഇലത്തവള / Kadalar bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes kaikatti (കൈകാട്ടി ഇലത്തവള / Kaikatt's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes kakachi (കാക്കാച്ചി ഇലത്തവള / Kakachi bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes leucolatus (പാണ്ടൻ ഇലത്തവള / White patch bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes manohari (മനോഹരി ഈറ്റത്തവള / Beautiful Reed bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes marki (മാർക്കി ഇലത്തവള / Mark's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes munnarensis (മൂന്നാർ ഇലത്തവള / Munnar bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes nerostagona (നീർത്തുള്ളിത്തവള / Kalpetta yellow bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes ochlandrae (ഈറ്റത്തവള / Ochlandrae reed bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes ponmudi (വലിയ ഇലത്തവള / Large Ponmudi bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes ravii (രവി ഇലത്തവള / Ravi's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes resplendens (ആനമുടി ഇലത്തവള / Resplendent shrub frog)തിരുത്തുക
Raorchestes signatus (നക്ഷത്രക്കണ്ണി ഇലത്തവള / Star-eyed bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes sushili (സുഷിലി ഇലത്തവള / Sushil's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes theuerkaufi (തെർകോഫ് ഇലത്തവള / Theuerkauf's bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes tinniens (നീലഗിരി ഇലത്തവള / Nilgiri bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes travancoricus (നീലക്കണ്ണി ഇലത്തവള / Travancore bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes tuberohumerus (കുദ്രേമുഖ് ഇലത്തവള / Kudremukh bush frog)തിരുത്തുക
Raorchestes uthamani (ഉത്തമനി ഈറ്റത്തവള / Uthaman's reed bush frog)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rhacophorusതിരുത്തുക

Rhacophorus calcadensis (കളക്കാട് പച്ചിലപ്പാറാൻ / Kalakad gliding frog)തിരുത്തുക
Rhacophorus lateralis (മഞ്ഞക്കരയൻ പച്ചിലപ്പാറാൻ / Small tree frog)തിരുത്തുക
Rhacophorus malabaricus (പച്ചിലപ്പാറാൻ / Malabar gliding frog)തിരുത്തുക
Rhacophorus pseudomalabaricus (പുള്ളിപ്പച്ചിലപ്പാറാൻ / False Malabar gliding frog)തിരുത്തുക

Order (നിര): Gymnophiona (സിസിലിയനുകൾ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ichthyophiidae (ഏഷ്യൻ വാലൻ സിസിലിയനുകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ichthyophisതിരുത്തുക

Ichthyophis beddomei (മഞ്ഞവരയൻ സിസിലിയൻ / Yellow-striped caecilian)തിരുത്തുക
Ichthyophis bombayensis (ബോംബെ സിസിലിയൻ / Bombay caecilian)തിരുത്തുക
Ichthyophis kodaguensis (കൊടഗു കുരുടി / Kodagu striped caecilian)തിരുത്തുക
Ichthyophis longicephalus (മൂക്കൻ കുരുടി / Long-headed caecilian)തിരുത്തുക
Ichthyophis tricolor (ത്രിവർണ്ണ കുരുടി / Three-colored caecilian)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Uraeotyphlusതിരുത്തുക

Uraeotyphlus interruptus (ചെങ്ങളം കുരുടി / Kerala caecilian)തിരുത്തുക
Uraeotyphlus malabaricus (മലബാർ കുരുടി / Malabar tailed caecilian)തിരുത്തുക
Uraeotyphlus menoni (മേനോൻ കുരുടി / Menon's caecilian)തിരുത്തുക
Uraeotyphlus narayani (നാരായൺ കുരുടി / Narayan's caecilian)തിരുത്തുക
Uraeotyphlus oommeni (ഉമ്മൻ കുരുടി / Bonnacord caecilian)തിരുത്തുക
Uraeotyphlus oxyurus (ചെമ്പൻ കുരുടി / Red caecilian)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Indotyphlidae (സാധാരണ സിസിലിയനുകൾ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gegeneophisതിരുത്തുക

Gegeneophis carnosus (പേരിയ കുരുടി / Peria Peak caecilian)തിരുത്തുക
Gegeneophis primus (ഏലക്കാടൻ കുരുടി / Malabar cardomom caecilian)തിരുത്തുക
Gegeneophis ramaswamii (രാമസ്വാമി കുരുടി / Forest caecilian)തിരുത്തുക
Gegeneophis tejaswini (തേജസ്വിനി കുരുടി / Tejaswini caecilian)തിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_ഉഭയജീവികൾ&oldid=3258785" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്