കേരളത്തിലെ സസ്തനികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Skip to top
Skip to bottom


Order (നിര) : Artiodactyla തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Bovidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bos തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Bos gaurus (Gaur / കാട്ടുപോത്ത്) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nilgiritragus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Nilgiritragus hylocrius (Nilgiri tahr / വരയാട്) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tetracerus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tetracerus quadricornis (Four-horned antelope / ഉല്ലമാൻ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cervidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Axis തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Axis axis (Chital / പുള്ളിമാൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Muntiacus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Muntiacus muntjak (Indian muntjac / കേഴമാൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rusa തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rusa unicolor (Sambar deer / മ്ലാവ്) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Suidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Sus scrofa cristatus (Indian boar / കാട്ടുപന്നി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Tragulidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Moschiola തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Moschiola indica (Indian spotted chevrotain / കൂരമാൻ) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Carnivora തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Canidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Canis തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Canis aureus naria (Sri Lankan jackal / കുറുനരി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cuon തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Cuon alpinus (Ussuri dhole / ഇന്ത്യൻ കാട്ടുനായ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vulpes തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Vulpes bengalensis (Bengal fox / കുറുക്കൻ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Felidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Felis തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Felis chaus (Jungle cat / കാട്ടുപൂച്ച) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Panthera തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Panthera pardus fusca (Indian leopard / ഇന്ത്യൻ പുള്ളിപ്പുലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Panthera tigris tigris (Bengal tiger / ബംഗാൾ കടുവ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Prionailurus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Prionailurus bengalensis (Leopard cat / പുലിപ്പൂച്ച) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Prionailurus rubiginosus (Rusty-spotted cat / തുരുമ്പൻപൂച്ച) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Herpestidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Herpestes തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes edwardsii (Indian grey mongoose / നാടൻ കീരി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes fuscus (Indian brown mongoose / തവിടൻ കീരി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes smithii (Ruddy mongoose / ചുണയൻ കീരി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes vitticollis (Stripe-necked mongoose / ചെങ്കീരി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Mustelidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aonyx തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Aonyx cinerea (Asian small-clawed otter / മല നീർനായ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lutrogale തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Lutrogale perspicillata (Smooth-coated otter / സ്മൂത്ത്-കോട്ടഡ് നീർനായ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Martes തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Martes gwatkinsii (Nilgiri marten / മരനായ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ursidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Melursus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Melursus ursinus (Sloth bear / തേൻകരടി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Viverridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paradoxurus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Paradoxurus hermaphroditus (Asian palm civet / മരപ്പട്ടി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Paradoxurus jerdoni (Brown palm civet / തവിടൻ വെരുക്) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Viverricula തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Viverricula indica (Small Indian civet / പൂവെരുക്) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Cetacea തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Balaenopteridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Balaenoptera തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera acutorostrata (Common minke whale / ചെറുതിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera borealis (Sei whale / ചാരത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera edeni (Bryde's whale / ബ്രൈഡൻറെ തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera musculus (Blue whale / നീലത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera physalus (Fin whale / ചിറകൻ തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megaptera തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Megaptera novaeangliae (Humpback whale / കൂനൻ തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Delphinidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Delphinus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Delphinus capensis (Long-beaked common dolphin / കടൽപ്പന്നി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Feresa തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Feresa attenuata (Pygmy killer whale / ചിന്ന കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Globicephala തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Globicephala macrorhynchus (Short-finned pilot whale / ചെറുചിറകൻ തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Grampus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Grampus griseus (Risso's dolphin / ചാര ഡോൾഫിൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lagenodelphis തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Lagenodelphis hosei (Fraser's dolphin / ഫ്രേസറുടെ ഡോൾഫിൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Orcinus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Orcinus orca (Killer whale / കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Peponocephala തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Peponocephala electra (Melon-headed whale / മത്തങ്ങാത്തലയൻ തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pseudorca തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Pseudorca crassidens (False killer whale / കപട കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sousa തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Sousa chinensis (Indo-Pacific humpbacked dolphin / പുന്നനേടി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Stenella തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Stenella attenuata (Pantropical spotted dolphin / പുള്ളി ഡോൾഫിൻ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Stenella coeruleoalba (Striped dolphin / വരയൻ ഡോൾഫിൻ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Stenella longirostris (Spinner dolphin / മെലിയനേടി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Steno തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Steno bredanensis (Rough-toothed dolphin / പരുക്കൻപല്ലൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tursiops തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tursiops aduncus (Indo-Pacific bottlenose dolphin / ഇൻഡോ-പസിഫിക് കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Tursiops truncatus (Common bottlenose dolphin / കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Kogiidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kogia തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Kogia breviceps (Pygmy sperm whale / കുഞ്ഞൻ എണ്ണത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Kogia sima (Dwarf sperm whale / കുറിയ എണ്ണത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Phocoenidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Neophocaena തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Neophocaena phocaenoides (Finless porpoise / എലിയനേടി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Physeteridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Physeter തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Physeter macrocephalus (Sperm whale / എണ്ണത്തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ziphiidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Indopacetus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Indopacetus pacificus (Tropical bottlenose whale / ലോങ്ങ്മാന്റെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mesoplodon തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Mesoplodon densirostris (Blainville's beaked whale / ബ്ലൈൻവില്ലെയുടെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mesoplodon ginkgodens (Ginkgo-toothed beaked whale / ജിങ്കോ തിമിംഗിലം) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mesoplodon hotaula (Deraniyagala's beaked whale / ഡെരനിയഗലയുടെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ziphius തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Ziphius cavirostris (Cuvier's beaked whale / കുവിയറുടെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Chiroptera തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Emballonuridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Saccolaimus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Saccolaimus saccolaimus (Naked-rumped pouched bat / സഞ്ചിവാഹി ഉറവാലൻവാവൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Taphozous തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Taphozous melanopogon (Black-bearded tomb bat / കരിന്താടി ഉറവാലൻവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Taphozous longimanus (Long-winged tomb bat / നീൾക്കൈയ്യൻ ഉറവാലൻവാവൽ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Hipposideridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hipposideros തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Hipposideros ater (Dusky leaf-nosed bat / ഇരുളൻ ഇലമൂക്കൻവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Hipposideros fulvus (Fulvus roundleaf bat / തവിടൻ ഇലമൂക്കൻവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Hipposideros speoris (Schneider's leaf-nosed bat / ഇന്ത്യൻ ഇലമൂക്കൻവാവൽ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Megadermatidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megaderma തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Megaderma lyra (Greater false vampire bat / വലിയ നരിച്ചീർ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Megaderma spasma (Lesser false vampire bat / ചെറിയ നരിച്ചീർ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Molossidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tadarida തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tadarida aegyptiaca (Egyptian free-tailed bat / ഈജിപ്‌ഷ്യൻ വാലൻവാവൽ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Pteropodidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cynopterus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Cynopterus brachyotis (Lesser short-nosed fruit bat / ശ്വാനമുഖൻ വവ്വാൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Cynopterus sphinx (Greater short-nosed fruit bat / കുറുമൂക്കൻ വവ്വാൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Eonycteris തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Eonycteris spelaea (Cave nectar bat / പ്രഭാത വവ്വാൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pteropus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Pteropus giganteus (Indian flying fox / ഇന്ത്യൻ പഴവവ്വാൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rousettus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rousettus leschenaultii (Leschenault's rousette / മഞ്ഞച്ചുവപ്പൻ പഴവവ്വാൽ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Rhinolophidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rhinolophus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus beddomei (Lesser woolly horseshoe bat / ചിന്ന കുതിരലാടംവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus lepidus (Blyth's horseshoe bat / ചെറു കുതിരലാടംവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus pusillus (Least horseshoe bat / കുഞ്ഞൻ കുതിരലാടംവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus rouxii (Rufous horseshoe bat / ചെമ്പൻ കുതിരലാടംവാവൽ) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Vespertilionidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Falsistrellus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Falsistrellus affinis (Chocolate pipistrelle / തവിടൻ അടക്കവാവൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Harpiocephalus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Harpiocephalus harpia (Lesser hairy-winged bat / രോമച്ചിറകൻ വാവൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kerivoula തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Kerivoula picta (Painted bat / ചിത്രവാവ്വൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Myotis തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Myotis horsfieldii (Horsfield's bat / ചെവിയൻ വാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Myotis montivagus (Burmese whiskered bat / മീശവാവൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pipistrellus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Pipistrellus ceylonicus (Kelaart's pipistrelle / സിലോൺ അടക്കവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Pipistrellus tenuis (Least pipistrelle / കുഞ്ഞൻ അടക്കവാവൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scotozous തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Scotozous dormeri (Dormer's bat / ഡോർമറുടെ അടക്കവാവൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scotophilus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Scotophilus heathii (Greater Asiatic yellow bat / മഞ്ഞവാവൽ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Scotophilus kuhlii (Lesser Asiatic yellow bat / ചെറു മഞ്ഞവവ്വാൽ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tylonycteris തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tylonycteris pachypus (Lesser bamboo bat / മുളവാവൽ) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Eulipotyphla തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Erinaceidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paraechinus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Paraechinus nudiventris (Bare-bellied hedgehog / ഇത്തിൾപന്നി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Soricidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Feroculus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Feroculus feroculus (Kelaart's long-clawed shrew / സിലോൺ നച്ചെലി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Suncus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Suncus dayi (Day's shrew / കാട്ടു നച്ചെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Suncus dayi (Etruscan shrew / കുഞ്ഞൻ നച്ചെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Suncus murinus (Asian house shrew / വീട്ടു നച്ചെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Suncus niger (Indian highland shrew / മല നച്ചെലി) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Lagomorpha തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Leporidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lepus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Lepus nigricollis (Indian hare / കാട്ടുമുയൽ) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Pholidota തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Manidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Manis തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Manis crassicaudata (Indian pangolin / ഈനാമ്പേച്ചി) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Primates തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cercopithecidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Macaca തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Macaca radiata (Bonnet macaque / നാടൻ കുരങ്ങ്) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Macaca silenus (Lion-tailed macaque / സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്‌) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Semnopithecus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Semnopithecus hypoleucos (Black-footed gray langur / കരിംകയ്യൻ കുരങ്ങ്) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Semnopithecus priam (Tufted gray langur / തൊപ്പിഹനുമാൻ കുരങ്ങ്) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Trachypithecus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Trachypithecus johnii (Nilgiri langur / കരിങ്കുരങ്ങ്) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Lorisidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Loris തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Loris lydekkerianus (Gray slender loris / കുട്ടിത്തേവാങ്ക്) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Proboscidea തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Elephantidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Elephas തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Elephas maximus indicus (Indian elephant / ഇന്ത്യൻ ആന) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Rodentia തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Hystricidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hystrix തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Hystrix indica (Indian crested porcupine / മുള്ളൻ പന്നി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Muridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bandicota തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Bandicota bengalensis (Lesser bandicoot rat / തുരപ്പനെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Bandicota indica (Greater bandicoot rat / പെരുച്ചാഴി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Golunda തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Golunda ellioti (Indian bush rat / ഗോളുണ്ട എലി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Madromys തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Madromys blanfordi (Blanford's rat / വെള്ളവാലൻ എലി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Mus booduga (Little Indian field mouse / ചെറുചുണ്ടെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mus famulus (Servant mouse / കാട്ടുചുണ്ടെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mus musculus (House mouse / ചുണ്ടെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mus platythrix (Flat-haired mouse / മുള്ളൻ ചുണ്ടെലി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rattus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rattus norvegicus (Brown rat / തവിടൻ എലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rattus ranjiniae (Kerala rat / നെല്ലെലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rattus rattus (Black rat / കറുത്ത എലി) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rattus satarae (Sahyadris forest rat / സഹ്യാദ്രി കാട്ടെലി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tatera തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tatera indica (Indian gerbil / കംഗാരു എലി) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vandeleuria തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Vandeleuria nilagirica (Nilgiri long-tailed tree mouse / വാലൻ ചുണ്ടെലി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Platacanthomyidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Platacanthomys തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Platacanthomys lasiurus (Malabar spiny dormouse / മുള്ളെലി) തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Sciuridae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Funambulus തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Funambulus palmarum (Indian palm squirrel / അണ്ണാറക്കണ്ണൻ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Funambulus sublineatus (Nilgiri palm squirrel / കുഞ്ഞൻ അണ്ണാൻ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Funambulus tristriatus (Jungle palm squirrel / കാട്ടുവരയണ്ണാൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petaurista തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Petaurista philippensis (Indian giant flying squirrel / പാറാൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petinomys തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Petinomys fuscocapillus (Travancore flying squirrel / കുഞ്ഞൻ പാറാൻ) തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ratufa തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Ratufa indica (Indian giant squirrel / മലയണ്ണാൻ) തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Ratufa macroura (Grizzled giant squirrel / ചാമ്പൽ മലയണ്ണാൻ) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Scandentia തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Tupaiidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anathana തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Anathana ellioti (Madras treeshrew / മരനച്ചെലി) തിരുത്തുക

Order (നിര) : Sirenia തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Dugongidae തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dugong തിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Dugong dugon (Dugong / കടൽപ്പശു) തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_സസ്തനികൾ&oldid=4004036" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്