കേരളത്തിലെ സസ്തനികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Skip to top
Skip to bottom


Order (നിര) : Artiodactylaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Bovidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bosതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Bos gaurus (Gaur / കാട്ടുപോത്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nilgiritragusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Nilgiritragus hylocrius (Nilgiri tahr / വരയാട്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tetracerusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tetracerus quadricornis (Four-horned antelope / ഉല്ലമാൻ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cervidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Axisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Axis axis (Chital / പുള്ളിമാൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Muntiacusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Muntiacus muntjak (Indian muntjac / കേഴമാൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rusaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rusa unicolor (Sambar deer / മ്ലാവ്)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Suidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Susതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Sus scrofa cristatus (Indian boar / കാട്ടുപന്നി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Tragulidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Moschiolaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Moschiola indica (Indian spotted chevrotain / കൂരമാൻ)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Carnivoraതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Canidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Canisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Canis aureus naria (Sri Lankan jackal / കുറുനരി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cuonതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Cuon alpinus (Ussuri dhole / ഇന്ത്യൻ കാട്ടുനായ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vulpesതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Vulpes bengalensis (Bengal fox / കുറുക്കൻ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Felidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Felisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Felis chaus (Jungle cat / കാട്ടുപൂച്ച)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pantheraതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Panthera pardus fusca (Indian leopard / ഇന്ത്യൻ പുള്ളിപ്പുലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Panthera tigris tigris (Bengal tiger / ബംഗാൾ കടുവ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Prionailurusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Prionailurus bengalensis (Leopard cat / പുലിപ്പൂച്ച)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Prionailurus rubiginosus (Rusty-spotted cat / തുരുമ്പൻപൂച്ച)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Herpestidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Herpestesതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes edwardsii (Indian grey mongoose / നാടൻ കീരി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes fuscus (Indian brown mongoose / തവിടൻ കീരി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes smithii (Ruddy mongoose / ചുണയൻ കീരി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Herpestes vitticollis (Stripe-necked mongoose / ചെങ്കീരി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Mustelidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aonyxതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Aonyx cinerea (Asian small-clawed otter / മല നീർനായ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lutrogaleതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Lutrogale perspicillata (Smooth-coated otter / സ്മൂത്ത്-കോട്ടഡ് നീർനായ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Martesതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Martes gwatkinsii (Nilgiri marten / മരനായ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ursidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Melursusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Melursus ursinus (Sloth bear / തേൻകരടി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Viverridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paradoxurusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Paradoxurus hermaphroditus (Asian palm civet / മരപ്പട്ടി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Paradoxurus jerdoni (Brown palm civet / തവിടൻ വെരുക്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Viverriculaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Viverricula indica (Small Indian civet / പൂവെരുക്)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Cetaceaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Balaenopteridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Balaenopteraതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera acutorostrata (Common minke whale / ചെറുതിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera borealis (Sei whale / ചാരത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera edeni (Bryde's whale / ബ്രൈഡൻറെ തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera musculus (Blue whale / നീലത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Balaenoptera physalus (Fin whale / ചിറകൻ തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megapteraതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Megaptera novaeangliae (Humpback whale / കൂനൻ തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Delphinidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Delphinusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Delphinus capensis (Long-beaked common dolphin / കടൽപ്പന്നി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Feresaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Feresa attenuata (Pygmy killer whale / ചിന്ന കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Globicephalaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Globicephala macrorhynchus (Short-finned pilot whale / ചെറുചിറകൻ തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Grampusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Grampus griseus (Risso's dolphin / ചാര ഡോൾഫിൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lagenodelphisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Lagenodelphis hosei (Fraser's dolphin / ഫ്രേസറുടെ ഡോൾഫിൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Orcinusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Orcinus orca (Killer whale / കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Peponocephalaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Peponocephala electra (Melon-headed whale / മത്തങ്ങാത്തലയൻ തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pseudorcaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Pseudorca crassidens (False killer whale / കപട കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sousaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Sousa chinensis (Indo-Pacific humpbacked dolphin / പുന്നനേടി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Stenellaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Stenella attenuata (Pantropical spotted dolphin / പുള്ളി ഡോൾഫിൻ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Stenella coeruleoalba (Striped dolphin / വരയൻ ഡോൾഫിൻ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Stenella longirostris (Spinner dolphin / മെലിയനേടി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Stenoതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Steno bredanensis (Rough-toothed dolphin / പരുക്കൻപല്ലൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tursiopsതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tursiops aduncus (Indo-Pacific bottlenose dolphin / ഇൻഡോ-പസിഫിക് കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Tursiops truncatus (Common bottlenose dolphin / കുപ്പിമൂക്കൻ ഡോൾഫിൻ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Kogiidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kogiaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Kogia breviceps (Pygmy sperm whale / കുഞ്ഞൻ എണ്ണത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Kogia sima (Dwarf sperm whale / കുറിയ എണ്ണത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Phocoenidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Neophocaenaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Neophocaena phocaenoides (Finless porpoise / എലിയനേടി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Physeteridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Physeterതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Physeter macrocephalus (Sperm whale / എണ്ണത്തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ziphiidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Indopacetusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Indopacetus pacificus (Tropical bottlenose whale / ലോങ്ങ്മാന്റെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mesoplodonതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Mesoplodon densirostris (Blainville's beaked whale / ബ്ലൈൻവില്ലെയുടെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mesoplodon ginkgodens (Ginkgo-toothed beaked whale / ജിങ്കോ തിമിംഗിലം)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mesoplodon hotaula (Deraniyagala's beaked whale / ഡെരനിയഗലയുടെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ziphiusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Ziphius cavirostris (Cuvier's beaked whale / കുവിയറുടെ ചുണ്ടൻതിമിംഗിലം)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Chiropteraതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Emballonuridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Saccolaimusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Saccolaimus saccolaimus (Naked-rumped pouched bat / സഞ്ചിവാഹി ഉറവാലൻവാവൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Taphozousതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Taphozous melanopogon (Black-bearded tomb bat / കരിന്താടി ഉറവാലൻവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Taphozous longimanus (Long-winged tomb bat / നീൾക്കൈയ്യൻ ഉറവാലൻവാവൽ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Hipposideridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hipposiderosതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Hipposideros ater (Dusky leaf-nosed bat / ഇരുളൻ ഇലമൂക്കൻവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Hipposideros fulvus (Fulvus roundleaf bat / തവിടൻ ഇലമൂക്കൻവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Hipposideros speoris (Schneider's leaf-nosed bat / ഇന്ത്യൻ ഇലമൂക്കൻവാവൽ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Megadermatidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megadermaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Megaderma lyra (Greater false vampire bat / വലിയ നരിച്ചീർ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Megaderma spasma (Lesser false vampire bat / ചെറിയ നരിച്ചീർ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Molossidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tadaridaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tadarida aegyptiaca (Egyptian free-tailed bat / ഈജിപ്‌ഷ്യൻ വാലൻവാവൽ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Pteropodidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cynopterusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Cynopterus brachyotis (Lesser short-nosed fruit bat / ശ്വാനമുഖൻ വവ്വാൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Cynopterus sphinx (Greater short-nosed fruit bat / കുറുമൂക്കൻ വവ്വാൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Eonycterisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Eonycteris spelaea (Cave nectar bat / പ്രഭാത വവ്വാൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pteropusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Pteropus giganteus (Indian flying fox / ഇന്ത്യൻ പഴവവ്വാൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rousettusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rousettus leschenaultii (Leschenault's rousette / മഞ്ഞച്ചുവപ്പൻ പഴവവ്വാൽ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Rhinolophidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rhinolophusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus beddomei (Lesser woolly horseshoe bat / ചിന്ന കുതിരലാടംവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus lepidus (Blyth's horseshoe bat / ചെറു കുതിരലാടംവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus pusillus (Least horseshoe bat / കുഞ്ഞൻ കുതിരലാടംവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rhinolophus rouxii (Rufous horseshoe bat / ചെമ്പൻ കുതിരലാടംവാവൽ)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Vespertilionidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Falsistrellusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Falsistrellus affinis (Chocolate pipistrelle / തവിടൻ അടക്കവാവൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Harpiocephalusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Harpiocephalus harpia (Lesser hairy-winged bat / രോമച്ചിറകൻ വാവൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kerivoulaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Kerivoula picta (Painted bat / ചിത്രവാവ്വൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Myotisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Myotis horsfieldii (Horsfield's bat / ചെവിയൻ വാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Myotis montivagus (Burmese whiskered bat / മീശവാവൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pipistrellusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Pipistrellus ceylonicus (Kelaart's pipistrelle / സിലോൺ അടക്കവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Pipistrellus tenuis (Least pipistrelle / കുഞ്ഞൻ അടക്കവാവൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scotozousതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Scotozous dormeri (Dormer's bat / ഡോർമറുടെ അടക്കവാവൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scotophilusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Scotophilus heathii (Greater Asiatic yellow bat / മഞ്ഞവാവൽ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Scotophilus kuhlii (Lesser Asiatic yellow bat / ചെറു മഞ്ഞവവ്വാൽ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tylonycterisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tylonycteris pachypus (Lesser bamboo bat / മുളവാവൽ)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Eulipotyphlaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Erinaceidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paraechinusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Paraechinus nudiventris (Bare-bellied hedgehog / ഇത്തിൾപന്നി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Soricidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Feroculusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Feroculus feroculus (Kelaart's long-clawed shrew / സിലോൺ നച്ചെലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Suncusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Suncus dayi (Day's shrew / കാട്ടു നച്ചെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Suncus dayi (Etruscan shrew / കുഞ്ഞൻ നച്ചെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Suncus murinus (Asian house shrew / വീട്ടു നച്ചെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Suncus niger (Indian highland shrew / മല നച്ചെലി)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Lagomorphaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Leporidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lepusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Lepus nigricollis (Indian hare / കാട്ടുമുയൽ)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Pholidotaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Manidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Manisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Manis crassicaudata (Indian pangolin / ഈനാമ്പേച്ചി)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Primatesതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cercopithecidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Macacaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Macaca radiata (Bonnet macaque / നാടൻ കുരങ്ങ്)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Macaca silenus (Lion-tailed macaque / സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്‌)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Semnopithecusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Semnopithecus hypoleucos (Black-footed gray langur / കരിംകയ്യൻ കുരങ്ങ്)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Semnopithecus priam (Tufted gray langur / തൊപ്പിഹനുമാൻ കുരങ്ങ്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Trachypithecusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Trachypithecus johnii (Nilgiri langur / കരിങ്കുരങ്ങ്)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Lorisidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lorisതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Loris lydekkerianus (Gray slender loris / കുട്ടിത്തേവാങ്ക്)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Proboscideaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Elephantidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Elephasതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Elephas maximus indicus (Indian elephant / ഇന്ത്യൻ ആന)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Rodentiaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Hystricidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hystrixതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Hystrix indica (Indian crested porcupine / മുള്ളൻ പന്നി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Muridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bandicotaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Bandicota bengalensis (Lesser bandicoot rat / തുരപ്പനെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Bandicota indica (Greater bandicoot rat / പെരുച്ചാഴി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Golundaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Golunda ellioti (Indian bush rat / ഗോളുണ്ട എലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Madromysതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Madromys blanfordi (Blanford's rat / വെള്ളവാലൻ എലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Musതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Mus booduga (Little Indian field mouse / ചെറുചുണ്ടെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mus famulus (Servant mouse / കാട്ടുചുണ്ടെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mus musculus (House mouse / ചുണ്ടെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Mus platythrix (Flat-haired mouse / മുള്ളൻ ചുണ്ടെലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rattusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Rattus norvegicus (Brown rat / തവിടൻ എലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rattus ranjiniae (Kerala rat / നെല്ലെലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rattus rattus (Black rat / കറുത്ത എലി)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Rattus satarae (Sahyadris forest rat / സഹ്യാദ്രി കാട്ടെലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tateraതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Tatera indica (Indian gerbil / കംഗാരു എലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vandeleuriaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Vandeleuria nilagirica (Nilgiri long-tailed tree mouse / വാലൻ ചുണ്ടെലി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Platacanthomyidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Platacanthomysതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Platacanthomys lasiurus (Malabar spiny dormouse / മുള്ളെലി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Sciuridaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Funambulusതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Funambulus palmarum (Indian palm squirrel / അണ്ണാറക്കണ്ണൻ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Funambulus sublineatus (Nilgiri palm squirrel / കുഞ്ഞൻ അണ്ണാൻ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Funambulus tristriatus (Jungle palm squirrel / കാട്ടുവരയണ്ണാൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petauristaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Petaurista philippensis (Indian giant flying squirrel / പാറാൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petinomysതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Petinomys fuscocapillus (Travancore flying squirrel / കുഞ്ഞൻ പാറാൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ratufaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Ratufa indica (Indian giant squirrel / മലയണ്ണാൻ)തിരുത്തുക
Species (സ്പീഷീസ്): Ratufa macroura (Grizzled giant squirrel / ചാമ്പൽ മലയണ്ണാൻ)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Scandentiaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Tupaiidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anathanaതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Anathana ellioti (Madras treeshrew / മരനച്ചെലി)തിരുത്തുക

Order (നിര) : Sireniaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Dugongidaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dugongതിരുത്തുക

Species (സ്പീഷീസ്): Dugong dugon (Dugong / കടൽപ്പശു)തിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_സസ്തനികൾ&oldid=3682780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്