കേരളത്തിലെ സസ്തനികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Skip to top
Skip to bottom


Family (കുടുംബം): Bovidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bos

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nilgiritragus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tetracerus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cervidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Axis

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Muntiacus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rusa

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Suidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Tragulidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Moschiola

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Canidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Canis

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cuon

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vulpes

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Felidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Felis

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Panthera

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Prionailurus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Herpestidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Herpestes

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Mustelidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Aonyx

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lutrogale

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Martes

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ursidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Melursus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Viverridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paradoxurus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Viverricula

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Balaenopteridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Balaenoptera

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megaptera

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Delphinidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Delphinus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Feresa

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Globicephala

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Grampus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lagenodelphis

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Orcinus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Peponocephala

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pseudorca

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Sousa

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Stenella

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Steno

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tursiops

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Kogiidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kogia

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Phocoenidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Neophocaena

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Physeteridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Physeter

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Ziphiidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Indopacetus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mesoplodon

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ziphius

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Emballonuridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Saccolaimus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Taphozous

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Hipposideridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hipposideros

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Megadermatidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megaderma

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Molossidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tadarida

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Pteropodidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cynopterus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Eonycteris

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pteropus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rousettus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Rhinolophidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rhinolophus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Vespertilionidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Falsistrellus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Harpiocephalus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kerivoula

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Myotis

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pipistrellus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scotozous

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Scotophilus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tylonycteris

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Erinaceidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paraechinus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Soricidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Feroculus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Suncus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Leporidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lepus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Manidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Manis

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cercopithecidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Macaca

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Semnopithecus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Trachypithecus

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Lorisidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Loris

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Elephantidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Elephas

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Hystricidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hystrix

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Muridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bandicota

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Golunda

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Madromys

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rattus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tatera

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vandeleuria

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Platacanthomyidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Platacanthomys

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Sciuridae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Funambulus

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petaurista

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petinomys

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ratufa

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Tupaiidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Anathana

തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Dugongidae

തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dugong

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_സസ്തനികൾ&oldid=4004036" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്