കേരളത്തിലെ ഉരഗങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

Skip to top
Skip to bottom


Order (നിര): Crocodilia (Crocodilians)തിരുത്തുക

Suborder (ഉപനിര): Eusuchiaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Crocodylidae (മുതല)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Crocodylusതിരുത്തുക
Crocodylus porosus (കായൽ മുതല / Saltwater crocodile)തിരുത്തുക
Crocodylus palustris (ചീങ്കണ്ണി / Mugger crocodile)തിരുത്തുക

Order (നിര): Testudines (ആമ)തിരുത്തുക

Suborder (ഉപനിര): Cryptodiraതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Geoemydidae (Pond, river and wood turtles)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Melanochelysതിരുത്തുക
Melanochelys trijuga (കാരാമ / Indian black turtle)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Vijayachelysതിരുത്തുക
Vijayachelys silvatica (ചൂരലാമ / Cochin forest cane turtle)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Cheloniidae (Sea turtles)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cheloniaതിരുത്തുക
Chelonia mydas (പച്ചക്കടലാമ / Green sea turtle)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Eretmochelysതിരുത്തുക
Eretmochelys imbricata (ചുണ്ടൻ കടലാമ / Hawksbill sea turtle)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Lepidochelysതിരുത്തുക
Lepidochelys olivacea (കടലാമ / Olive ridley sea turtle)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Dermochelyidae (Leatherback turtles)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dermochelysതിരുത്തുക
Dermochelys coriacea (തോൽപ്പുറകൻ കടലാമ / Leatherback sea turtle)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Testudinidae (Tortoises)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Geocheloneതിരുത്തുക
Geochelone elegans (ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്ര ആമ / Indian star tortoise)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Indotestudoതിരുത്തുക
Indotestudo travancorica (കാട്ടാമ / Travancore tortoise)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Trionychidae (Softshell turtles)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nilssoniaതിരുത്തുക
Nilssonia leithii (ലെയ്ത്തിൻറെ ആമ / Leith's softshell turtle)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Lissemysതിരുത്തുക
Lissemys punctata (വെള്ളാമ / Indian flapshell turtle)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Pelochelysതിരുത്തുക
Pelochelys cantorii (ഭീമനാമ / Cantor's giant softshell turtle)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Chitraതിരുത്തുക
Chitra indica (ചിത്രയാമ / Indian narrow-headed softshell turtle)തിരുത്തുക

Order (നിര): Squamata (Scaled reptiles)തിരുത്തുക

Suborder (ഉപനിര): Iguaniaതിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Agamidae (Lizards)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Calotesതിരുത്തുക
Calotes calotes (പച്ചയോന്ത് / Common green forest lizard)തിരുത്തുക
Calotes ellioti (മുള്ളോന്ത് / Elliot's forest lizard)തിരുത്തുക
Calotes grandisquamis (കാട്ടുപച്ചയോന്ത് / Large-scaled forest lizard)തിരുത്തുക
Calotes nemoricola (നീലഗിരി ഓന്ത് / Nilgiri forest lizard)തിരുത്തുക
Calotes rouxii (റോക്സിൻറെ ഓന്ത് / Roux's forest lizard)തിരുത്തുക
Calotes versicolor (ഓന്ത് / Oriental garden lizard)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Dracoതിരുത്തുക
Draco dussumieri (പറയോന്ത് / Southern flying lizard)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Otocryptisതിരുത്തുക
Otocryptis beddomei (കങ്കാരു ഓന്ത് / Indian kangaroo lizard)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Psammophilusതിരുത്തുക
Psammophilus blanfordanus (കൂനൻ പാറയോന്ത് / Blanford's rock agama)തിരുത്തുക
Psammophilus dorsalis (പാറയോന്ത് / Peninsular rock agama)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Saleaതിരുത്തുക
Salea anamallayana (ആനമലയോന്ത് / Anaimalai spiny lizard)തിരുത്തുക
Salea horsfieldii (നീലഗിരി മലയോന്ത് / Horsfield's spiny lizard)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Sitanaതിരുത്തുക
Sitana ponticeriana (ചങ്കനോന്ത് / Fan-throated lizard)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Chamaeleonidae (ഓന്ത്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Chamaeleoതിരുത്തുക
Chamaeleo zeylanicus (മരയോന്ത് / Indian chameleon)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Gekkonidae (Geckoes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cnemaspisതിരുത്തുക
Cnemaspis beddomei (ബെഡോമിന്റെ മരപ്പല്ലി / Beddome's day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis gracilis (പൊന്നൻമരപ്പല്ലി / Slender day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis indica (ഇന്ത്യൻ മരപ്പല്ലി / Indian day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis kottiyoorensis (കൊട്ടിയൂർ മരപ്പല്ലി / Kottiyoor day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis littoralis (നാട്ടുമരപ്പല്ലി / Coastal day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis monticola (മലമരപ്പല്ലി / Mountain day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis nairi (പൊന്മുടി മരപ്പല്ലി / Ponmudi day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis nilagirica (നീലഗിരി മരപ്പല്ലി / Nilgiri day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis ornata (സ്വർണമരപ്പല്ലി / Ornate day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis sisparensis (സിസ്പാറമരപ്പല്ലി / Sispara day gecko)തിരുത്തുക
Cnemaspis wynadensis (വയനാടൻ മരപ്പല്ലി / Wyanad day gecko)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Geckoellaതിരുത്തുക
Geckoella collegalensis (കെല്ലെഗൽ തറപല്ലി / Kollegal ground gecko)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Gehyraതിരുത്തുക
Gehyra mutilata (കുട്ടിവിരലൻ പല്ലി / Four-clawed gecko)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Dravidogeckoതിരുത്തുക
Dravidogecko anamallensis (ആനമല പല്ലി / Anaimalai gecko)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Hemidactylusതിരുത്തുക
Hemidactylus brookii (വീട്ടുപല്ലി / Brooke's house gecko)തിരുത്തുക
Hemidactylus frenatus (നാട്ടുപല്ലി / Common house gecko)തിരുത്തുക
Hemidactylus leschenaultii (ചിത്രകൻപല്ലി / Leschenault's leaf-toed gecko)തിരുത്തുക
Hemidactylus maculatus (പുള്ളിപല്ലി / Spotted leaf-toed gecko)തിരുത്തുക
Hemidactylus prashadi (പ്രസാദി പല്ലി / Bombay leaf-toed gecko)തിരുത്തുക
Hemidactylus reticulatus (വരയൻപല്ലി / Reticulate leaf-toed gecko)തിരുത്തുക
Hemidactylus triedrus (ചിതൽപ്പല്ലി / Termite hill gecko)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Lacertidae (Lacertas)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ophisopsതിരുത്തുക
Ophisops beddomei (ബെഡോമിന്റെ മണലരണ / Beddome's snake-eye/lacerta)തിരുത്തുക
Ophisops leschenaultii (ലെഷുനൗൽറ്റിന്റെ മണലരണ / Leschenault's snake-eye/lacerta)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Scincidae (Skinks)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Chalcidesതിരുത്തുക
Chalcides pentadactylus (പഞ്ചവിരലൻ അരണ / Five-fingered skink)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Dasiaതിരുത്തുക
Dasia subcaeruleum (നീലവയറൻ മരയരണ / Boulenger's tree skink)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Eutropisതിരുത്തുക
Eutropis beddomii (ബെഡോമിന്റെ അരണ / Beddome's skink)തിരുത്തുക
Eutropis bibronii (കടലരണ / Bibron’s seashore skink)തിരുത്തുക
Eutropis carinata (അരണ / Golden skink)തിരുത്തുക
Eutropis clivicola (പൊന്മുടി അരണ / Inger's skink)തിരുത്തുക
Eutropis macularia (ചെമ്പൻ അരണ / Bronze grass skink)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Kaestlea/Scincellaതിരുത്തുക
Kaestlea beddomii (ബെഡോമി മന്നരണ / Beddome’s ground skink)തിരുത്തുക
Kaestlea bilineata (ഇരുവരയൻ മന്നരണ / Two-lined ground skink)തിരുത്തുക
Kaestlea laterimaculata (പുളളി മന്നരണ / Side-spotted ground skink)തിരുത്തുക
Kaestlea palnica (പഴനി മന്നരണ / Palni ground skink)തിരുത്തുക
Kaestlea travancorica (ട്രാവൻകൂർ മന്നരണ / Travancore ground skink)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Lygosomaതിരുത്തുക
Lygosoma albopunctata (വെൺപൊട്ടൻ പാമ്പരണ / White-spotted supple skink)തിരുത്തുക
Lygosoma punctata (പാമ്പരണ / White-spotted supple skink)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Ristellaതിരുത്തുക
Ristella beddomii (ബെഡോമി പൂച്ചയരണ / Beddome's cat skink)തിരുത്തുക
Ristella guentheri (ഗുന്തെർ പൂച്ചയരണ / Günther's cat skink)തിരുത്തുക
Ristella rurkii (രുർക്ക് പൂച്ചയരണ / Rurk’s cat skink)തിരുത്തുക
Ristella travancorica (ട്രാവൻകൂർ പൂച്ചയരണ / Travancore cat skink)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Sphenomorphusതിരുത്തുക
Sphenomorphus dussumieri (കാട്ടരണ / Dussumier's forest skink)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Varanidae (Monitor lizards)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Varanusതിരുത്തുക
Varanus bengalensis (ഉടുമ്പ് / Indian monitor)തിരുത്തുക

Suborder (ഉപനിര): Serpentes (പാമ്പ്‌)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Acrochordidae (File snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Acrochordusതിരുത്തുക
Acrochordus granulatus (കായൽ പാമ്പ് / Marine file snake)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Colubridae (Colubrid snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ahaetullaതിരുത്തുക
Ahaetulla dispar (മലമ്പച്ചോലൻ പാമ്പ് / Gunther's vine snake)തിരുത്തുക
Ahaetulla nasuta (പച്ചിലപാമ്പ്‌ / Green vine snake)തിരുത്തുക
Ahaetulla perroteti (ചോലപ്പച്ചോലൻ‍ / Western Ghats bronzeback)തിരുത്തുക
Ahaetulla pulverulenta (തവിട്ടോലപ്പാമ്പ് / Brown vine snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Argyrogenaതിരുത്തുക
Argyrogena fasciolata (വള്ളിച്ചേര / Banded racer)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Boigaതിരുത്തുക
Boiga beddomei (ബെഡോമിന്റെ പൂച്ചക്കണ്ണിപ്പാമ്പ് / Beddome's cat snake)തിരുത്തുക
Boiga ceylonensis (കാട്ടുവലയൻ പാമ്പ് / Sri Lanka cat snake)തിരുത്തുക
Boiga dightoni (പീരുമേടൻ പാമ്പ് / Pirmad cat snake)തിരുത്തുക
Boiga forsteni (കരികുരിയൻ പാമ്പ് / Forsten's cat snake)തിരുത്തുക
Boiga nuchalis (വളയൻ പൂച്ചക്കണ്ണിപ്പാമ്പ്' / Collared cat snake)തിരുത്തുക
Boiga trigonata (പൂച്ചക്കണ്ണൻ / Common cat snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Chrysopeleaതിരുത്തുക
Chrysopelea ornata (നാഗത്താൻപാമ്പ് / Golden tree snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Coelognathusതിരുത്തുക
Coelognathus helena (കാട്ടുപാമ്പ് / Trinket snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Dendrelaphisതിരുത്തുക
Dendrelaphis ashoki (വരയൻ വില്ലൂന്നി / Ashok's bronzeback)തിരുത്തുക
Dendrelaphis chairecaeos/chairecacos (നൽവരയൻകൊംബെരി പാമ്പ്' / Southern bronzeback)തിരുത്തുക
Dendrelaphis girii (കാട്ടുകൊംബെരി പാമ്പ് / Giri's bronzeback)തിരുത്തുക
Dendrelaphis grandoculis (മലകൊംബെരി പാമ്പ് / Large-eyed bronzeback)തിരുത്തുക
Dendrelaphis tristis (വില്ലൂന്നി / Common bronzeback)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Dryocalamusതിരുത്തുക
Dryocalamus nympha (വെളളിത്തലയൻ പാമ്പ് / Bridal snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Liopeltisതിരുത്തുക
Liopeltis calamaria (ചെന്നിവരയൻ പാമ്പ് / Calamaria reed snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Lycodonതിരുത്തുക
Lycodon aulicus (വെള്ളിവരയൻ പാമ്പ് / Indian wolf snake)തിരുത്തുക
Lycodon striatus (വരവരയൻ പാമ്പ് / Barred wolf snake)തിരുത്തുക
Lycodon travancoricus (തിരുവിതാംകൂർ വെള്ളിവരയൻ‍ / Travancore wolf snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Oligodonതിരുത്തുക
Oligodon affinis (മലഞ്ചുരുട്ട / Western kukri)തിരുത്തുക
Oligodon arnensis (വരയൻ ചുരുട്ട / Banded kukri)തിരുത്തുക
Oligodon brevicauda (കുട്ടിവാലൻ ചുരുട്ട / Shorthead kukri)തിരുത്തുക
Oligodon taeniolatus (റെസ്സൽ ചുരുട്ട / Streaked kukri)തിരുത്തുക
Oligodon travancoricus (തെക്കൻ ചുരുട്ട / Travancore kukri)തിരുത്തുക
Oligodon venustus (ഒരച്ചുരുട്ട / Jerdon's kukri)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Ptyasതിരുത്തുക
Ptyas mucosa (ചേര / Indian rat snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Rhabdopsതിരുത്തുക
Rhabdops olivaceus (മോന്തയുന്തി പാമ്പ് / Olive forest snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Sibynophisതിരുത്തുക
Sibynophis subpunctatus (എഴുത്താണി ചുരുട്ട / Duméril's black-headed snake)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Erycidae/Erycinae (Sand boas)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Eryxതിരുത്തുക
Eryx conicus (ഇരുതലൻ മണ്ണൂലി / Russell's boa)തിരുത്തുക
Eryx johnii (വലിയ മണ്ണൂലി / Indian sand boa)തിരുത്തുക
Eryx whitakeri (വിറ്റക്കറിന്റെ മണ്ണൂലിപ്പാമ്പ്)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Elapidae (Elapid snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bungarusതിരുത്തുക
Bungarus caeruleus (വെള്ളിക്കെട്ടൻ / Common krait)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Calliophisതിരുത്തുക
Calliophis beddomei (എഴുത്താണി വരയൻ‍ / Beddome's coral snake)തിരുത്തുക
Calliophis bibroni (എഴുത്താണി വളയൻ / Bibron's coral snake)തിരുത്തുക
Calliophis melanurus (എഴുത്താണി മൂർഖൻ / Indian coral snake)തിരുത്തുക
Calliophis nigrescens (ഇരുളൻ പവിഴപ്പാമ്പ് / Black coral snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Hydrophisതിരുത്തുക
Hydrophis curtus (അറബിപ്പാമ്പ് / Short sea snake)തിരുത്തുക
Hydrophis cyanocinctus (നീലവരയൻ / Annulated sea snake)തിരുത്തുക
Hydrophis ornatus (ചിറ്റുളിപ്പാമ്പ് / ornate reef sea snake)തിരുത്തുക
Hydrophis platurus (മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ പാമ്പ് / Yellow-bellied sea snake)തിരുത്തുക
Hydrophis schistosus (വലകടിയൻ കടൽപാമ്പ് / Hook-nosed sea snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Najaതിരുത്തുക
Naja naja (മൂർഖൻ / Indian cobra)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Ophiophagusതിരുത്തുക
Ophiophagus hannah (രാജവെമ്പാല / King cobra)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Gerrhopilidae (Worm snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gerrhopilus/Typhlopsതിരുത്തുക
Gerrhopilus beddomii (ബെഡോമി കുരുടിപ്പാമ്പ് / Beddome's worm snake)തിരുത്തുക
Gerrhopilus thurstoni (അമ്മിഞ്ഞിക്കുടിയൻ പാമ്പ് / Thurston's worm snake)തിരുത്തുക
Gerrhopilus tindalli (തിണ്ടൽ കുരുടിപ്പാമ്പ് / Tindall's worm snake)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Homalopsidae (Mud snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cerberusതിരുത്തുക
Cerberus rynchops (ആറ്റുവായ്പ്പാമ്പ് / Dog-faced water snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Dieurostusതിരുത്തുക
Dieurostus dussumierii (ചെളിക്കൂട / Dussumier's water snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Gerardaതിരുത്തുക
Gerarda prevostiana (പച്ചാറ്റുവായ്പ്പാമ്പ് / Gerard's water snake)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Natricidae/Natricinae (Keelbacks)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Atretiumതിരുത്തുക
Atretium schistosum (പച്ചനീർമണ്ഡലി / Split keelback)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Amphiesmaതിരുത്തുക
Amphiesma stolatum (തെയ്യാൻ പാമ്പ് / Buff striped keelback)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Hebiusതിരുത്തുക
Hebius beddomei (കാട്ടു നീർക്കോലി / Beddome’s keelback)തിരുത്തുക
Amphiesma monticola (മല നീർക്കോലി / Hill keelback)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Macropisthodonതിരുത്തുക
Macropisthodon plumbicolor (പച്ചനാഗം / Green keelback)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Xenochrophisതിരുത്തുക
Xenochrophis piscator (നീർക്കോലി / Checkered keelback)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Pythonidae (Pythons)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pythonതിരുത്തുക
Python molurus (മലമ്പാമ്പ് / Indian python)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Typhlopidae (Blind snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Gryptotyphlopsതിരുത്തുക
Gryptotyphlops acutus (കൊക്കുരുട്ടി പാമ്പ് / Beak-nosed blind snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Indotyphlopsതിരുത്തുക
Indotyphlops braminus (ബ്രാഹ്മണിക്കുരുടി / Brahminy blind snake)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Uropeltidae (Shieldtails)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Brachyophidiumതിരുത്തുക
Brachyophidium rhodogaster (ചെംവയറൻ പാമ്പ് / Wall's shield tail)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Melanophidiumതിരുത്തുക
Melanophidium bilineatum (ഇരുവരയൻ പാമ്പ് / Two-lined black shieldtail)തിരുത്തുക
Melanophidium punctatum (മേലിവാലൻ പാമ്പ് / Beddome's black shieldtail)തിരുത്തുക
Melanophidium wynaudense (കാടൻ മേലിവാലൻപാമ്പ് / Indian black earth snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Platyplectrurusതിരുത്തുക
Platyplectrurus madurensis (തവിട്ട് മേലിവാലൻപാമ്പ് / Travancore Hills thorntail)തിരുത്തുക
Platyplectrurus trilineatus (വരയൻ മേലിവാലൻപാമ്പ് / Lined thorntail)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Plectrurusതിരുത്തുക
Plectrurus aureus (ചെമ്പ്ര കുന്നൻപാമ്പ് / Kerala burrowing snake)തിരുത്തുക
Plectrurus guentheri (പാണ്ടൻ മുൾവാലൻപാമ്പ് / Günther's burrowing snake)തിരുത്തുക
Plectrurus perrotetii (മുള്ളുവാലൻ പാമ്പ് / Nilgiri burrowing snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Rhinophisതിരുത്തുക
Rhinophis fergusonianus (മൺപാമ്പ് / Cardamom Hills earth snake)തിരുത്തുക
Rhinophis sanguineus (അടിച്ചോപ്പൻ മൺപാമ്പ് / Red-bellied shieldtail)തിരുത്തുക
Rhinophis travancoricus (തെക്കൻ മൺപാമ്പ് / Travancore shieldtail)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Teretrurusതിരുത്തുക
Teretrurus sanguineus (ചെമ്മേലി വാലൻപാമ്പ് / Purple-red earth snake)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Uropeltisതിരുത്തുക
Uropeltis arcticeps (കുഞ്ഞിയിരുതലയൻ പാമ്പ് / Thirunelveli earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis beddomii (മൺ ചെറുതലയൻപാമ്പ് / Beddome's earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis ceylanica (ലങ്കിയിരുതലയൻ പാമ്പ് / Kerala shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis ellioti (ചെംവലയൻ പാമ്പ് / Elliot's earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis liura (ആശമ്പു മേലിവാലൻ‍ / Günther's earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis macrorhyncha (ഒരിരുതലയൻപാമ്പ് / Anaimalai earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis maculata (ചോരകുത്തൻ പാമ്പ് / Spotted earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis myhendrae (മഞ്ഞവലയൻ പാമ്പ് / Boulenger's earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis nitida (കരിന്തലയൻ പാമ്പ് / Southern earth snake)തിരുത്തുക
Uropeltis ocellata (എണ്ണക്കുരുടി / Nilgiri shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis petersi (പീറ്റർ മൺപാമ്പ് / Peter's shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis pulneyensis (പഴനിപ്പാമ്പ് / Palni shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis rubrolineata (കുങ്കുമവരയൻ പാമ്പ് / Red-lined shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis rubromaculata/rubromaculatus (കുങ്കുമപ്പൊട്ടൻ പാമ്പ് / Red-spotted shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis smithi (വയലറ്റ് പാമ്പ് / Violet shieldtail)തിരുത്തുക
Uropeltis woodmasoni (കരടിയിരുതലയൻ പാമ്പ് / Wood-Mason's earth snake)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Viperidae (Vipers)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Daboiaതിരുത്തുക
Daboia russelii (അണലി / Russell's viper)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Echisതിരുത്തുക
Echis carinatus (ചുരുട്ടമണ്ഡലി / Saw-scaled viper)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Hypnaleതിരുത്തുക
Hypnale hypnale (മുഴമൂക്കൻ കുഴിമണ്ഡലി / Hump-nosed viper)തിരുത്തുക
Genus (ജനുസ്സ്): Trimeresurusതിരുത്തുക
Trimeresurus gramineus (മുളമണ്ഡലി / Bamboo pit viper)തിരുത്തുക
Trimeresurus macrolepis (ചട്ടിത്തലയൻ കുഴിമണ്ഡലി / Large-scaled pit viper)തിരുത്തുക
Trimeresurus malabaricus (ചോലമണ്ഡലി / Malabar pit viper)തിരുത്തുക
Trimeresurus strigatus (ലാടമണ്ഡലി / Horseshoe pit viper)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Xenodermatidae (Narrow-headed snakes)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Xylophisതിരുത്തുക
Xylophis captaini (കുഞ്ഞിത്തലയൻ പാമ്പ് / Captain's wood snake)തിരുത്തുക
Xylophis perroteti (പെരൊട്ടെട്ടി പാമ്പ് / Perrotet's mountain snake)തിരുത്തുക
Xylophis stenorhynchus (ഒരക്കുള്ളൻ പാമ്പ് / Günther's mountain snake)തിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  • A checklist of reptiles of Kerala, India. Journal of Threatened Taxa 7(13): 8010–8022 by Palot, M.J. (2015)
  • Indian snake checklist
  • Daniel, J.C.(2002) The Book of Indian Reptiles and Amphibians. Bombay Natural History Society and Oxford University Press. ISBN 0-19-566099-4

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_ഉരഗങ്ങൾ&oldid=3350498" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്