കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം ആധാരമാക്കിയുള്ള പട്ടിക.

ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏകദേശം 1200 -ഓളം ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ 330 എണ്ണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Skip to top
Skip to bottom


Family (കുടുംബം): Papilionidae (കിളിവാലൻ ചിത്രശലഭങ്ങൾ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Papilioninaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Graphiumതിരുത്തുക

Graphium agamemnon (വിറവാലൻ ശലഭം)തിരുത്തുക
Graphium antiphates (വരയൻ വാൾവാലൻ)തിരുത്തുക
Graphium doson (നാട്ടുകുടുക്ക)തിരുത്തുക
Graphium nomius (പുള്ളിവാൾ വാലൻ)തിരുത്തുക
Graphium teredon (നീലക്കുടുക്ക)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pachlioptaതിരുത്തുക

Pachliopta aristolochiae (നാട്ടുറോസ്)തിരുത്തുക
Pachliopta hector (ചക്കരശലഭം)തിരുത്തുക
Pachliopta pandiyana (മലബാർ റോസ്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Papilioതിരുത്തുക

Papilio buddha (ബുദ്ധമയൂരി)തിരുത്തുക
Papilio clytia (വഴന ശലഭം)തിരുത്തുക
Papilio crino (നാട്ടുമയൂരി)തിരുത്തുക
Papilio demoleus (നാരകശലഭം)തിരുത്തുക
Papilio dravidarum (മലബാർ റാവൻ)തിരുത്തുക
Papilio helenus (ചുട്ടിക്കറുപ്പൻ)തിരുത്തുക
Papilio liomedon (പുള്ളിവാലൻ)തിരുത്തുക
Papilio paris (ചുട്ടിമയൂരി)തിരുത്തുക
Papilio polymnestor (കൃഷ്ണശലഭം)തിരുത്തുക
Papilio polytes (നാരകക്കാളി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Troidesതിരുത്തുക

Troides minos (ഗരുഡശലഭം)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Pieridae (പീത-ശ്വേത ചിത്രശലഭങ്ങൾ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Coliadinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Catopsiliaതിരുത്തുക

Catopsilia pomona (മഞ്ഞത്തകരമുത്തി)തിരുത്തുക
Catopsilia pyranthe (തകരമുത്തി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Coliasതിരുത്തുക

Colias nilagiriensis (പീതാംബരൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Euremaതിരുത്തുക

Eurema andersonii (ഒറ്റപൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)തിരുത്തുക
Eurema blanda (മുപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)തിരുത്തുക
Eurema brigitta (കുഞ്ഞിപ്പാപ്പാത്തി)തിരുത്തുക
Eurema hecabe (മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)തിരുത്തുക
Eurema laeta (പൊട്ടില്ലാ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി)തിരുത്തുക
Eurema nilgiriensis (നീലഗിരി പാപ്പാത്തി)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Pierinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Appiasതിരുത്തുക

Appias albina (ആൽബട്രോസ് ശലഭം)തിരുത്തുക
Appias indra (വെള്ളപഫിൻ)തിരുത്തുക
Appias lalage (പുള്ളി പഫിൻ)തിരുത്തുക
Appias libythea (വരയൻ ആൽബട്രോസ്‌)തിരുത്തുക
Appias lyncida (ചോക്കളേറ്റ് ആൽബട്രോസ്)തിരുത്തുക
Appias wardii (ചിന്നൻ ആൽബട്രോസ്)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Belenoisതിരുത്തുക

Belenois aurota (കരീര വെളുമ്പൻ/പയനിയർ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ceporaതിരുത്തുക

Cepora nadina (കാട്ടുപാത്ത)തിരുത്തുക
Cepora nerissa (നാട്ടുപാത്ത)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Colotisതിരുത്തുക

Colotis amata (ചെമ്പഴുക്ക ശലഭം)തിരുത്തുക
Colotis aurora (ചോരത്തുഞ്ചൻ)തിരുത്തുക
Colotis danae (ചെഞ്ചോരത്തുഞ്ചൻ)തിരുത്തുക
Colotis fausta (വൻചെമ്പഴുക്ക ശലഭം)തിരുത്തുക
Colotis etrida (ചെറുചോരത്തുഞ്ചൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Deliasതിരുത്തുക

Delias eucharis (വിലാസിനി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hebomoiaതിരുത്തുക

Hebomoia glaucippe (ചെഞ്ചിറകൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ixiasതിരുത്തുക

Ixias marianne (വെൺചെഞ്ചിറകൻ)തിരുത്തുക
Ixias pyrene (മഞ്ഞച്ചെമ്പുള്ളി ശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Leptosiaതിരുത്തുക

Leptosia nina (പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pareroniaതിരുത്തുക

Pareronia ceylanica (ഇരുളൻ നാടോടി)തിരുത്തുക
Pareronia valeria/hippia (നാടോടി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pierisതിരുത്തുക

Pieris canidia (കാബേജ്‌ ശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Prionerisതിരുത്തുക

Prioneris sita (ചോലവിലാസിനി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Nymphalidae (രോമപാദ ചിത്രശലഭങ്ങൾ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Apaturinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Euripusതിരുത്തുക

Euripus consimilis (ചിത്രാംഗദൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Rohanaതിരുത്തുക

Rohana parisatis (കരിരാജൻ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Biblidinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ariadneതിരുത്തുക

Ariadne ariadne (ചിത്രകൻ)തിരുത്തുക
Ariadne merione (ആവണച്ചോപ്പൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Bybliaതിരുത്തുക

Byblia ilithyia (ജോക്കർ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Charaxinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Charaxesതിരുത്തുക

Charaxes agrarius/Polyura agraria (പുള്ളി നവാബ്‌)തിരുത്തുക
Charaxes athamas (നവാബ്‌)തിരുത്തുക
Charaxes psaphon/bernardus (ചെമ്പഴകൻ)തിരുത്തുക
Charaxes schreiber (നീലനവാബ്)തിരുത്തുക
Charaxes solon (പുളിയില ശലഭം)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Cyrestinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cyrestisതിരുത്തുക

Cyrestis thyodamas (ഭൂപടശലഭം)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Danainaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Danausതിരുത്തുക

Danaus chrysippus (എരിക്കുതപ്പി)തിരുത്തുക
Danaus genutia (വരയൻ കടുവ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Euploeaതിരുത്തുക

Euploea core (അരളി ശലഭം)തിരുത്തുക
Euploea klugii (ആൽശലഭം)തിരുത്തുക
Euploea sylvester (പാൽവള്ളി ശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ideaതിരുത്തുക

Idea malabarica (വനദേവത)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Paranticaതിരുത്തുക

Parantica aglea (തെളിനീലക്കടുവ)തിരുത്തുക
Parantica nilgiriensis (നീലഗിരി കടുവ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tirumalaതിരുത്തുക

Tirumala limniace (നീലക്കടുവ)തിരുത്തുക
Tirumala septentrionis (കരിനീലക്കടുവ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Heliconiinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Acraeaതിരുത്തുക

Acraea terpsicore/violae (തീച്ചിറകൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Argynnisതിരുത്തുക

Argynnis hyperbius (ഗിരിശൃംഗൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cethosiaതിരുത്തുക

Cethosia mahratta (ലെയ്സ് ശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cirrochroaതിരുത്തുക

Cirrochroa thais (മരോട്ടിശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Cuphaതിരുത്തുക

Cupha erymanthis (വയങ്കതൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Phalantaതിരുത്തുക

Phalanta alcippe (ചെറുപുലിത്തെയ്യൻ)തിരുത്തുക
Phalanta phalantha (പുലിത്തെയ്യൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vindulaതിരുത്തുക

Vindula erota (സുവർണ്ണ ശലഭം)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Libytheinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Libytheaതിരുത്തുക

Libythea laius (ചുണ്ടൻ ശലഭം)തിരുത്തുക
Libythea myrrha (ഗദച്ചുണ്ടൻ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Limenitidinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Athymaതിരുത്തുക

Athyma inara (കളർ സാർജന്റ്‌)തിരുത്തുക
Athyma perius (കരിമ്പുള്ളി സാർജന്റ്)തിരുത്തുക
Athyma ranga (ഒറ്റവരയൻ സാർജന്റ്)തിരുത്തുക
Athyma selenophora (ചുവപ്പുവരയൻ സർജന്റ്‌)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Dophlaതിരുത്തുക

Dophla evelina (കനിരാജൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Euthaliaതിരുത്തുക

Euthalia aconthea (കനിത്തോഴൻ)തിരുത്തുക
Euthalia lubentina (കനിവർണ്ണൻ)തിരുത്തുക
Euthalia nais/Symphaedra nais (അഗ്നിവർണ്ണൻ)തിരുത്തുക
Euthalia telchinia (നീല കനിത്തോഴൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Moduzaതിരുത്തുക

Moduza procris (വെള്ളിലത്തോഴി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Neptisതിരുത്തുക

Neptis clinia (തെക്കൻ ചോലപ്പൊന്തചുറ്റൻ)തിരുത്തുക
Neptis/Phaedyma columella (ചെറുപുള്ളിപ്പൊന്തചുറ്റൻ)തിരുത്തുക
Neptis hylas (പൊന്തച്ചുറ്റൻ)തിരുത്തുക
Neptis jumbah (ഇരുവരയൻ പൊന്തച്ചുറ്റൻ)തിരുത്തുക
Neptis nata (ഇളം പൊന്തചുറ്റൻ)തിരുത്തുക
Neptis soma (ചോലപൊന്തച്ചുറ്റൻ)തിരുത്തുക
Neptis/Lasippa viraja (മഞ്ഞപ്പൊന്തചുറ്റൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pantoporiaതിരുത്തുക

Pantoporia hordonia (നരിവരയൻ)തിരുത്തുക
Pantoporia sandaka (പുലിവരയൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Parthenosതിരുത്തുക

Parthenos sylvia (ക്ലിപ്പർ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tanaeciaതിരുത്തുക

Tanaecia lepidea (പേഴാളൻ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Nymphalinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Doleschalliaതിരുത്തുക

Doleschallia bisaltide (സുവർണ്ണ ഓക്കിലശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Hypolimnasതിരുത്തുക

Hypolimnas bolina (വൻ ചൊട്ടശലഭം)തിരുത്തുക
Hypolimnas misippus (ചൊട്ടശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Junoniaതിരുത്തുക

Junonia almana (മയിക്കണ്ണി)തിരുത്തുക
Junonia atlites (വയൽക്കോത)തിരുത്തുക
Junonia hierta (മഞ്ഞനീലി)തിരുത്തുക
Junonia iphita (ചോക്ലേറ്റ് ശലഭം)തിരുത്തുക
Junonia lemonias (പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ)തിരുത്തുക
Junonia orithya (നീലനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kallimaതിരുത്തുക

Kallima horsfieldi/horsfieldii (ഓക്കില ശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Kaniskaതിരുത്തുക

Kaniska canace (നീലരാജൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Vanessaതിരുത്തുക

Vanessa cardui (ചിത്രിത)തിരുത്തുക
Vanessa indica (ചോലരാജൻ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Satyrinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Amathusiaതിരുത്തുക

Amathusia phidippus (ഓലരാജൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Discophoraതിരുത്തുക

Discophora lepida (മുളങ്കാടൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Elymniasതിരുത്തുക

Elymnias hypermnestra/caudata (ഓലക്കണ്ടൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Heteropsisതിരുത്തുക

Heteropsis/Telinga adolphei (ചെങ്കണ്ണൻ തവിടൻ)തിരുത്തുക
Heteropsis/Telinga davisoni (പളനി തവിടൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Letheതിരുത്തുക

Lethe drypetis (മരന്തവിടൻ)തിരുത്തുക
Lethe europa (മുളംതവിടൻ)തിരുത്തുക
Lethe rohria (മലന്തവിടൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Melanitisതിരുത്തുക

Melanitis leda (കരിയില ശലഭം)തിരുത്തുക
Melanitis phedima (ഇരുളൻ കരിയിലശലഭം)തിരുത്തുക
Melanitis zitenius (വൻ കരിയിലശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Mycalesisതിരുത്തുക

Mycalesis anaxias (പുള്ളിത്തവിടൻ)തിരുത്തുക
Mycalesis igilia (Small longbrand bushbrown)തിരുത്തുക
Mycalesis junonia (പൂങ്കണ്ണി)തിരുത്തുക
Mycalesis mineus (ഇരുൾവരയൻ തവിടൻ)തിരുത്തുക
Mycalesis/Telinga oculus (തീക്കണ്ണൻ)തിരുത്തുക
Mycalesis perseus (തവിടൻ)തിരുത്തുക
Mycalesis subdita (തമിഴ് തവിടൻ)തിരുത്തുക
Mycalesis visala (നീൾവരയൻ തവിടൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Orsotriaenaതിരുത്തുക

Orsotriaena medus (കറുപ്പൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Parantirrhoeaതിരുത്തുക

Parantirrhoea marshalli (തിരുവിതാംകൂർ കരിയിലശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ypthimaതിരുത്തുക

Ypthima asterope (മുക്കണ്ണി)തിരുത്തുക
Ypthima baldus (പഞ്ചനേത്രി)തിരുത്തുക
Ypthima ceylonica (വെള്ളി നാൽക്കണ്ണി)തിരുത്തുക
Ypthima chenu (നീലഗിരി നാൽക്കണ്ണി)തിരുത്തുക
Ypthima huebneri (നാൽക്കണ്ണി)തിരുത്തുക
Ypthima striata (വരയൻ പഞ്ചനേത്രി)തിരുത്തുക
Ypthima tabella (ചെറുപഞ്ചനേത്രി)തിരുത്തുക
Ypthima ypthimoides (പളനി നാൽക്കണ്ണി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Zipaetis (Catseyes)തിരുത്തുക

Zipaetis saitis (പൂച്ചക്കണ്ണി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Riodinidaeതിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Nemeobiinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Abisaraതിരുത്തുക

Abisara bifasciata (ഇരുവരയൻ ആട്ടക്കാരി )തിരുത്തുക
Abisara echerius (ആട്ടക്കാരി)തിരുത്തുക

Family (കുടുംബം): Lycaenidae (നീലി ചിത്രശലഭങ്ങൾ)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Curetinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Curetisതിരുത്തുക

Curetis acuta (മുനസൂര്യശലഭം)തിരുത്തുക
Curetis siva (ശിവസൂര്യ ശലഭം)തിരുത്തുക


Curetis thetis (സൂര്യശലഭം)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Miletinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Spalgisതിരുത്തുക

Spalgis epius (മർക്കടശലഭം)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Polyommatinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Acytolepisതിരുത്തുക

Acytolepis lilacea (കാട്ടുവേലിനീലി)തിരുത്തുക
Acytolepis puspa (നാട്ടുവേലിനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Antheneതിരുത്തുക

Anthene emolus (കോകിലൻ)തിരുത്തുക
Anthene lycaenina (വനകോകിലൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Azanusതിരുത്തുക

Azanus jesous (കാപ്പിരി കരിവേലനീലി)തിരുത്തുക
Azanus ubaldus (കരിവേലനീലി)തിരുത്തുക
Azanus uranus (മങ്ങിയ കരിവേലനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Caletaതിരുത്തുക

Caleta decidia (വരയൻ കോമാളി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Castaliusതിരുത്തുക

Castalius rosimon (നാട്ടുകോമാളി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Catochrysopsതിരുത്തുക

Catochrysops panormus (വെൺനീലകൻ)തിരുത്തുക
Catochrysops strabo (നീലകൻ/ഓർമ ശലഭം)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Celastrinaതിരുത്തുക

Celastrina lavendularis (വേലിനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Celatoxiaതിരുത്തുക

Celatoxia albidisca (ഇരുളൻ വേലിനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Chiladesതിരുത്തുക

Chilades lajus (നാരകനീലി)തിരുത്തുക
Chilades pandava (മാരൻശലഭം)തിരുത്തുക
Chilades parrhasius (ചെറുമാരൻ)തിരുത്തുക
Chilades/Freyeria putli (Freyeria putli)തിരുത്തുക
Chilades/Freyeria trochylus (രത്നനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Discolampaതിരുത്തുക

Discolampa ethion (നീലവരയൻ കോമാളി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Euchrysopsതിരുത്തുക

Euchrysops cnejus (പയർനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Everesതിരുത്തുക

Everes lacturnus (മണിമാരൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ionolyceതിരുത്തുക

Ionolyce helicon (മുനവരയൻനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Jamidesതിരുത്തുക

Jamides alecto (കാട്ടുപൊട്ടുവാലാട്ടി)തിരുത്തുക
Jamides bochus (കരിംപൊട്ടുവാലാട്ടി)തിരുത്തുക
Jamides celeno (പൊട്ടുവാലാട്ടി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Lampidesതിരുത്തുക

Lampides boeticus (പട്ടാണി നീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Leptotesതിരുത്തുക

Leptotes plinius (സീബ്ര നീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Megisbaതിരുത്തുക

Megisba malaya (മലയൻ)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Nacadubaതിരുത്തുക

Nacaduba beroe (വരയൻനീലി)തിരുത്തുക
Nacaduba berenice (മോതിരവരയൻ നീലി)തിരുത്തുക
Nacaduba calauria (Dark Ceylon six-line blue)തിരുത്തുക
Nacaduba hermus (ചതുർവരയൻനീലി)തിരുത്തുക
Nacaduba kurava (തെളിവരയൻനീലി)തിരുത്തുക
Nacaduba pactolus (ചതുർവരയൻ പെരുനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Neopithecopsതിരുത്തുക

Neopithecops zalmora (പാണലുണ്ണി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Petrelaeaതിരുത്തുക

Petrelaea dana (ഇരുൾ വരയൻനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Prosotasതിരുത്തുക

Prosotas dubiosa (വാലില്ലാവരയൻനീലി)തിരുത്തുക
Prosotas nora (നാട്ടുവരയൻനീലി)തിരുത്തുക
Prosotas noreia (വെള്ളിവരയൻനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Pseudozizeeriaതിരുത്തുക

Pseudozizeeria maha (പുൽനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Talicadaതിരുത്തുക

Talicada nyseus (ചെങ്കോമാളി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Tarucusതിരുത്തുക

Tarucus ananda (ഇരുളൻ കോമാളി)തിരുത്തുക
Tarucus callinara (Spotted pierrot)തിരുത്തുക
Tarucus nara (Striped pierrot)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Udaraതിരുത്തുക

Udara akasa (വെള്ളിനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Zizeeriaതിരുത്തുക

Zizeeria karsandra (ഇരുളൻ പുൽനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Zizinaതിരുത്തുക

Zizina otis (ചെറു പുൽനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Zizulaതിരുത്തുക

Zizula hylax (ചിന്നപ്പുൽനീലി)തിരുത്തുക

Subfamily (ഉപകുടുംബം): Theclinaeതിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Amblypodiaതിരുത്തുക

Amblypodia anita (ഇലനീലി)തിരുത്തുക

Genus (ജനുസ്സ്): Ancemaതിരുത്തുക

Ancema blanka (രജതാംബരി)തിരുത്തുക