ചെളിയിലും നനഞ്ഞ മണ്ണിലും ശലഭങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചെളിയൂറ്റൽ (Mud Puddling). പോഷണങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നനഞ്ഞ മണ്ണിലും കാഷ്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ സാധാരാണവന്നിരിക്കുന്ന ശലഭങ്ങൾ ഉപ്പും അമിനോആസിഡും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. വിയർത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിലും ശലഭങ്ങൾ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. ചില സ്പീഷ്സുകളിലെ ആൺ ശലഭങ്ങളാണ് സാധാരണ ഈ പ്രതിഭാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കാനാകുക. ആൽബസ്ട്രോസ്, അരളിശലഭം, കടുവാശലഭം, വിലാസിനി തുടങ്ങിയ ശലഭങ്ങൾ ചെളിയൂറ്റൽ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ശലഭങ്ങളാണ്.

മണ്ണിലിരുന്ന് പോഷണങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന കിളിവാലൻ ചിത്രശലഭങ്ങൾ


പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചെളിയൂറ്റൽ&oldid=2916427" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്