വിക്കിപീഡിയ:എന്റെ ഗ്രാമം 2016

എന്റെ ഗ്രാമം 2016
എന്റെ ഗ്രാമം 2016
2016
ലോഗോ
ലക്ഷ്യംവിക്കിപീഡിയ:എന്റെ_ഗ്രാമം_2016#പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
അംഗങ്ങൾവിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും
കണ്ണികൾലേഖന നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം ,അപ്ലോഡ് (കോമൺസിൽ) (വിക്കിപീഡിയയിൽ)
സഹായം:ചിത്ര സഹായി
അപ്‌ലോഡ് മാന്ത്രികൻ
കോമണിസ്റ്റ്
ജിയോകോഡിങ് സഹായം

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2016 നോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനസമാഹരണത്തിനും നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള വിക്കി പദ്ധതി.

ആകെ 207 ലേഖനങ്ങൾ

ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇടങ്ങളിലും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരുത്തുക

  • എല്ലാവരേയും ചുരുങ്ങിയത് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനം ചേർക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • സെൻസസ്സ് കണക്കെടുപ്പനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും വിക്കിപേജുകൾ
  • നിലവിലുള്ള വിക്കിപീഡിയ പേജിലെ ഉള്ളടക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  • പഞ്ചായത്തുകളുടെ പേജുകൾ പുതുക്കുക
  • എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ജിയോകോഡിങ്ങ് ചെയ്യുക.
  • കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലേക്കെത്തിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • പ്രാദേശികമായ ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

തുടങ്ങാവുന്ന/വികസിപ്പിക്കാവുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക

തുടങ്ങാവുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

തു‍‍ടങ്ങാവുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇംഗ്ലീഷിൽ, പേരിന്റെ Spelling പരിശോധിക്കണം. ലേഖനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുൻപ് ഗ്രാമത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. പേര് കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. മലയാളത്തിലുള്ള പേരിൽ ലേഖനം തുടങ്ങുക. ഇത് ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനു മാത്രമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടിക

സൃഷ്ടിച്ചവ തിരുത്തുക

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 207 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

ക്രമ. നം. സൃഷ്ടിച്ച താൾ തുടങ്ങിയത് സൃഷ്ടിച്ച തീയതി ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവു്
നീളം ഒടുവിൽ
തിരുത്തിയ
തീയതി
1 പൊവ്വൽ_കോട്ട Simynazareth 14/11/2006 Arjunkmohan 1310 2017 ഏപ്രിൽ 6
2 എൻമകജെ Ranjithsiji 20/02/2015 InternetArchiveBot 10757 2022 ഒക്ടോബർ 17
3 ചീമേനി Ovmanjusha 10/03/2016 2409:4073:2E8F:E921:ED0E:93CC:59F9:6FB6 6295 2022 ഫെബ്രുവരി 10
4 അമ്പലത്തറ Ovmanjusha 10/04/2016 Vijayanrajapuram 5146 2022 മേയ് 3
5 ബളാൽ Ovmanjusha 10/05/2016 117.230.14.133 6649 2019 ഫെബ്രുവരി 14
6 കോടോം Ovmanjusha 10/05/2016 Rajeshodayanchal 5741 2019 ജൂൺ 17
7 മുതലപ്പൊഴി Akhilan 10/06/2016 Malikaveedu 1283 2018 ഡിസംബർ 14
8 എടായിക്കൽ Pravasi777 10/06/2016 Pathbot 1569 2020 ഏപ്രിൽ 18
9 ബദിയടുക്ക Ovmanjusha 10/06/2016 InternetArchiveBot 15456 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
10 മുള്ളേരിയ,_കാസർഗോഡ് Ovmanjusha 10/08/2016 Adithyakbot 9492 2019 ഡിസംബർ 21
11 പനത്തടി Ovmanjusha 10/09/2016 Vijayanrajapuram 6970 2018 സെപ്റ്റംബർ 8
12 കയരളം Karikkan 10/09/2016 Pathbot 3327 2020 ഏപ്രിൽ 11
13 തായന്നൂർ Ovmanjusha 10/09/2016 Vijayanrajapuram 6185 2022 ഏപ്രിൽ 15
14 രായിരനെല്ലൂർ_കുന്ന് ശ്രീബിൻ 10/10/2016 42.105.231.30 10975 2023 മാർച്ച് 8
15 മുരണി Sabunandanam 10/12/2016 Pathbot 903 2020 മേയ് 9
16 മംഗൽപാടി Ovmanjusha 10/12/2016 Ovmanjusha 4219 2016 നവംബർ 2
17 കോത്തല Chandrantkl12 10/12/2016 Path slopu 4006 2020 ഏപ്രിൽ 3
18 ഹൊസബെട്ടു Ovmanjusha 13/10/2016 Ovmanjusha 4623 2016 ഒക്ടോബർ 16
19 മുട്ടത്തൊടി Ovmanjusha 13/10/2016 Razimantv 3017 2019 ജനുവരി 1
20 മുന്നാട് Ovmanjusha 13/10/2016 InternetArchiveBot 4450 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
21 ദേലമ്പാടി Ovmanjusha 13/10/2016 Meenakshi nandhini 4127 2021 ജനുവരി 6
22 കിനാനൂർ Ovmanjusha 14/10/2016 2409:4073:4D9A:74DE:C3C1:6C2B:3305:9B2B 4698 2021 ഒക്ടോബർ 15
23 കോളിച്ചാൽ Ovmanjusha 14/10/2016 Vijayanrajapuram 2500 2021 ഒക്ടോബർ 19
24 ഇടനീർ Ovmanjusha 15/10/2016 117.251.231.14 5022 2017 ജൂൺ 9
25 വട്ടക്കായൽ Akhilan 16/10/2016 Path slopu 1974 2019 നവംബർ 20
26 പിലിക്കോട് Ovmanjusha 16/10/2016 103.153.104.187 7020 2022 ജൂലൈ 11
27 ചേന്ദമംഗലം ബിപിൻ 16/10/2016 InternetArchiveBot 12545 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
28 ചേരാനല്ലൂർ ബിപിൻ 16/10/2016 117.230.149.222 9663 2022 ഡിസംബർ 26
29 കോട്ടുവള്ളി ബിപിൻ 17/10/2016 InternetArchiveBot 6454 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
30 എടത്തല ബിപിൻ 17/10/2016 InternetArchiveBot 13147 2022 സെപ്റ്റംബർ 9
31 പാവൂർ Ovmanjusha 17/10/2016 Malikaveedu 5886 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31
32 കൊലിയൂർ Ovmanjusha 18/10/2016 Ovmanjusha 4013 2016 ഒക്ടോബർ 20
33 പട്‌ല Ovmanjusha 18/10/2016 Malikaveedu 5067 2021 ഏപ്രിൽ 15
34 കളിയൂർ Ovmanjusha 19/10/2016 Ovmanjusha 5041 2016 ഒക്ടോബർ 20
35 മീഞ്ച Ovmanjusha 19/10/2016 Meenakshi nandhini 4625 2020 ഓഗസ്റ്റ് 14
36 കരിന്തളം Ovmanjusha 20/10/2016 59.93.156.56 4076 2022 മേയ് 28
37 ഉദിനൂർ Ovmanjusha 20/10/2016 Vengolis 6149 2020 ഏപ്രിൽ 11
38 പൈവളികെ Ovmanjusha 22/10/2016 Ovmanjusha 4675 2016 ഒക്ടോബർ 23
39 പാലവയൽ Ovmanjusha 22/10/2016 TheWikiholic 66 2020 സെപ്റ്റംബർ 6
40 പെർള Ovmanjusha 23/10/2016 InternetArchiveBot 7430 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
41 മേൽപ്പറമ്പ് Ovmanjusha 24/10/2016 Vis M 4058 2023 ഒക്ടോബർ 26
42 വെങ്ങനെല്ലൂർ Ranjithsiji 25/10/2016 Ranjithsiji 6321 2020 ഒക്ടോബർ 9
43 ചേലമ്പ്ര Ovmanjusha 25/10/2016 Pathbot 5352 2020 ഏപ്രിൽ 18
44 പാറശ്ശാല Ovmanjusha 26/10/2016 2409:40F2:1009:8E7E:8000:0:0:0 11882 2023 മേയ് 1
45 ആദൂർ Ramjchandran 27/10/2016 2409:40F3:1009:2CC6:798A:9906:829D:A716 4185 2024 ഫെബ്രുവരി 22
46 മൈരെ_(സ്ഥലം) Ramjchandran 27/10/2016 Malikaveedu 5193 2018 ഡിസംബർ 1
47 വോർക്കാടി Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 3822 2024 ജനുവരി 27
48 കൊഡലമൊഗറു Ramjchandran 28/10/2016 Rajeshodayanchal 2662 2016 നവംബർ 10
49 മുളിയാർ Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 1722 2020 നവംബർ 25
50 കയ്യാർ Ramjchandran 28/10/2016 Rajeshodayanchal 4789 2016 നവംബർ 10
51 ബഡാജെ Ramjchandran 28/10/2016 Rajeshodayanchal 4138 2016 നവംബർ 10
52 ചിപ്പാർ Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 4063 2020 ഓഗസ്റ്റ് 4
53 ഇച്ചിലങ്ങോട് Ramjchandran 28/10/2016 InternetArchiveBot 6165 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11
54 ഉബ്രംഗള Ramjchandran 29/10/2016 Rajeshodayanchal 1556 2016 നവംബർ 10
55 ബായാർ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 2401:4900:6152:39A6:0:0:A28:FED5 7796 2023 ജൂലൈ 28
56 ബാഡൂർ Ramjchandran 29/10/2016 31.215.233.36 5322 2021 ഒക്ടോബർ 17
57 അംഗഡിമൊഗറു Ramjchandran 29/10/2016 Adithyakbot 2947 2019 ഡിസംബർ 21
58 കാട്ടുകുക്കെ Ramjchandran 29/10/2016 Yasircmd 4209 2018 ഏപ്രിൽ 5
59 പഡ്റെ Ramjchandran 29/10/2016 InternetArchiveBot 1253 2021 സെപ്റ്റംബർ 8
60 നീർച്ചാൽ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 Meenakshi nandhini 4016 2018 ഡിസംബർ 26
61 ബേള,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 InternetArchiveBot 1518 2021 സെപ്റ്റംബർ 1
62 ബൊംബ്രാണ Ramjchandran 29/10/2016 2401:4900:6152:39A6:0:0:A28:FED5 5751 2023 ജൂലൈ 28
63 പുത്തിഗെ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 29/10/2016 InternetArchiveBot 3066 2021 സെപ്റ്റംബർ 9
64 കല്ലുമല Dvellakat 30/10/2016 Pathbot 7825 2020 മേയ് 5
65 തേരട്ടമ്മൽ Irvin calicut 30/10/2016 Pathbot 1339 2020 ഏപ്രിൽ 18
66 അരിക്കാടി Ramjchandran 30/10/2016 TheWikiholic 72 2021 ഫെബ്രുവരി 18
47 വോർക്കാടി Ramjchandran 28/10/2016 Meenakshi nandhini 3822 2024 ജനുവരി 27
68 മെതിയടി Sidheeq 01/11/2016 InternetArchiveBot 1953 2021 സെപ്റ്റംബർ 30
69 പാങ്ങോട് Afsalpangode 02/11/2016 Vijayanrajapuram 21161 2024 ജനുവരി 29
70 വടക്കേത്തറ {{{altusername}}} 02/11/2016 Meenakshi nandhini 3246 2020 ഓഗസ്റ്റ് 29
71 നെല്ലിക്കമൺ Ramjchandran 02/11/2016 InternetArchiveBot 2349 2022 ഒക്ടോബർ 19
72 പഴയന്നൂർ Ovmanjusha 02/11/2016 Kattachira 7922 2021 ഡിസംബർ 4
73 പൂവന്മല,_റാന്നി Ramjchandran 02/11/2016 InternetArchiveBot 2286 2022 ഒക്ടോബർ 19
74 കുമരംകരി Ramjchandran 03/11/2016 InternetArchiveBot 8035 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
75 വാമനപുരം Ovmanjusha 03/11/2016 Arjunkmohan 8438 2023 ഓഗസ്റ്റ് 17
76 പൂതാടി Ovmanjusha 04/11/2016 2409:4073:4D14:F926:A1E4:E91A:E367:8967 6380 2023 ജനുവരി 29
77 കാണിപ്പയ്യൂർ Ranjithsiji 05/11/2016 InternetArchiveBot 7162 2021 സെപ്റ്റംബർ 6
78 അടുക്കം Dvellakat 05/11/2016 Malikaveedu 2995 2020 ഒക്ടോബർ 4
79 ആലത്തിയൂർ Jameela P. 05/11/2016 Vicharam 7692 2021 മേയ് 27
80 തെക്കൻ_കുറ്റൂർ Jameela P. 05/11/2016 Pathbot 4954 2020 ഏപ്രിൽ 18
81 ഒഴൂർ Jameela P. 05/11/2016 Pathbot 4615 2020 ഏപ്രിൽ 18
82 നെട്ടണിഗെ Ramjchandran 06/11/2016 InternetArchiveBot 6749 2024 ഏപ്രിൽ 11
83 കിഡൂർ Ramjchandran 06/11/2016 Vijayanrajapuram 7208 2021 സെപ്റ്റംബർ 6
84 അമ്പലവയൽ Ovmanjusha 06/11/2016 Pathbot 10271 2020 മേയ് 9
85 അനന്താവൂർ Jameela P. 07/11/2016 Meenakshi nandhini 4459 2020 ഓഗസ്റ്റ് 19
86 രാജാക്കാട് Ovmanjusha 07/11/2016 2402:3A80:E1E:578C:F86D:48EA:EA64:2AD6 4165 2023 ഒക്ടോബർ 24
87 കരിങ്കുന്നം Ovmanjusha 07/11/2016 Arjunkmohan 4895 2023 ഡിസംബർ 13
88 ചെമ്മന്തട്ട Ranjithsiji 08/11/2016 InternetArchiveBot 5281 2022 ഒക്ടോബർ 18
89 ഉജറുൾവാർ Ramjchandran 08/11/2016 InternetArchiveBot 3823 2022 ഒക്ടോബർ 16
90 പാത്തൂർ,_കാസർഗോഡ് Ramjchandran 08/11/2016 InternetArchiveBot 4934 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
91 കുടയത്തൂർ Ovmanjusha 09/11/2016 106.205.160.68 5678 2024 മാർച്ച് 26
92 രാജകുമാരി Ovmanjusha 09/11/2016 Johnchacks 111 2021 ഡിസംബർ 17
93 കോമളപുരം Ovmanjusha 09/11/2016 Meenakshi nandhini 6969 2020 ഓഗസ്റ്റ് 29
94 കരിക്കാട്,_തൃശൂർ Ranjithsiji 09/11/2016 InternetArchiveBot 6348 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
95 മൂഡംബയൽ Ramjchandran 09/11/2016 Rajeshodayanchal 3674 2016 നവംബർ 10
96 പന്മന Rateeesh~mlwiki 10/11/2016 103.149.159.248 3415 2022 ഫെബ്രുവരി 15
97 മന്നമംഗലം Ovmanjusha 10/11/2016 Robins K R 3145 2022 ഓഗസ്റ്റ് 28
98 കുറിച്ചിക്കര Ovmanjusha 10/11/2016 Ovmanjusha 3710 2016 നവംബർ 11
99 വാഴൂർ അറിവ് 10/11/2016 Rajeshodayanchal 5661 2016 നവംബർ 11
100 പല്ലൂർ Ranjithsiji 11/11/2016 Pathbot 5015 2020 ജൂൺ 2
101 കല്യോട്ട് Ovmanjusha 11/11/2016 InternetArchiveBot 3969 2022 ഒക്ടോബർ 17
102 നെക്രാജെ Ramjchandran 11/11/2016 Viswaprabha 6102 2018 മേയ് 14
103 അഴീക്കോട്_നോർത്ത് അറിവ് 11/11/2016 Pathbot 1333 2020 ഏപ്രിൽ 11
104 മുളിഞ്ഞ Ramjchandran 11/11/2016 106.216.137.24 4001 2022 സെപ്റ്റംബർ 4
105 ചെർക്കള Ramjchandran 11/11/2016 2402:3A80:12AF:6908:0:13:7EE2:C01 3599 2024 ഫെബ്രുവരി 3
106 വൾവക്കാട് 27.97.20.169 12/11/2016 Irvin calicut 417 2016 നവംബർ 13
107 വെള്ളരിക്കുണ്ട്_താലൂക്ക് Rajeshodayanchal 12/11/2016 InternetArchiveBot 4657 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
108 എരുമക്കുളം Prabudhan 12/11/2016 2409:4073:283:6C53:5ECA:5474:D8EE:4173 5683 2022 മേയ് 21
109 കോടിബയൽ فیروز اردووالا 12/11/2016 InternetArchiveBot 4743 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
110 അയ്യമ്പുഴ(ഗ്രാമം) അറിവ് 12/11/2016 0 ഏപ്രിൽ 21
111 നെടുവ Ovmanjusha 12/11/2016 Malikaveedu 5692 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
112 തൃക്കടവൂർ(ഗ്രാമം) അറിവ് 13/11/2016 0 ഏപ്രിൽ 21
113 നെടുമ്പുര(ഗ്രാമം) അറിവ് 15/11/2016 0 ഏപ്രിൽ 21
114 കീകൻ Ovmanjusha 16/11/2016 Ovmanjusha 3774 2016 ഡിസംബർ 13
115 മരനെല്ലൂർ Ovmanjusha 16/11/2016 Scenecontra 72 2019 മാർച്ച് 21
116 മുല്ലശ്ശേരി Ovmanjusha 18/11/2016 Challiyan 6205 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
117 കക്കോടി Zuhairali 19/11/2016 ShajiA 6593 2022 ഏപ്രിൽ 20
118 കൊണ്ടാഴി Baluperoth 19/11/2016 InternetArchiveBot 7836 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
119 വരവൂർ,_തൃശ്ശൂർ Ovmanjusha 20/11/2016 Ajeeshkumar4u 21257 2023 മേയ് 4
120 കരിയന്നൂർ Ovmanjusha 21/11/2016 Malikaveedu 3444 2020 മേയ് 28
121 ചേലക്കോട് Ovmanjusha 22/11/2016 Pathbot 4431 2020 ജൂൺ 2
122 ഇലനാട് Ovmanjusha 22/11/2016 Suhail P M 4838 2022 ഫെബ്രുവരി 6
123 ചിരനെല്ലൂർ Ovmanjusha 23/11/2016 Pathbot 3640 2020 ജൂൺ 2
124 തെക്കുംകര Ovmanjusha 23/11/2016 Satheesh perumpilly 3754 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18
125 തേവലക്കര Ejaradan1 24/11/2016 Arunsunilkollam 83 2018 മാർച്ച് 16
126 പേരകം Ovmanjusha 24/11/2016 Ovmanjusha 3629 2016 നവംബർ 24
127 തലോർ Baluperoth 26/11/2016 Shijan Kaakkara 4081 2022 സെപ്റ്റംബർ 5
128 വള്ളച്ചിറ Ovmanjusha 26/11/2016 Ovmanjusha 4609 2016 നവംബർ 26
129 ഇടത്തുരുത്തി Ovmanjusha 26/11/2016 Ovmanjusha 3702 2016 ഡിസംബർ 18
130 ആദിനാട് Fuadaj 27/11/2016 Path slopu 3469 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
131 പാവുമ്പ Fuadaj 28/11/2016 Path slopu 2866 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
132 കല്ലേലിഭാഗം Fuadaj 28/11/2016 Fuadaj 2267 2016 നവംബർ 28
133 പുഴയ്ക്കൽ Ovmanjusha 28/11/2016 2405:201:F01E:8023:C9CA:5156:4F51:5FD6 5599 2023 ജൂൺ 21
134 വെണ്മനാട് Ovmanjusha 28/11/2016 Vengolis 3622 2016 ഡിസംബർ 29
135 അയണിവേലികുളങ്ങര Fuadaj 29/11/2016 Fuadaj 2157 2016 നവംബർ 29
136 പാലേരി(ഗ്രാമം) അറിവ് 29/11/2016 Ajeeshkumar4u 83 2023 നവംബർ 29
137 വടക്കുംതല Fuadaj 29/11/2016 2402:3A80:1A29:B008:278:5634:1232:5476 4160 2021 ഡിസംബർ 7
138 മുള്ളൂർക്കര Ovmanjusha 30/11/2016 Malikaveedu 4235 2021 സെപ്റ്റംബർ 4
139 മംഗലം_ഡാം(ഗ്രാമം) അറിവ് 30/11/2016 0 ഏപ്രിൽ 21
140 വെള്ളറക്കാട്‌ Ovmanjusha 30/11/2016 Pathbot 3563 2020 ജൂൺ 2
141 തൊടിയൂർ Fuadaj 01/12/2016 2409:4073:A:93AA:0:0:22CE:30AC 6241 2023 ഡിസംബർ 15
142 നെല്ലുവായ Ovmanjusha 01/12/2016 Vishalsathyan19952099 5985 2023 നവംബർ 23
143 തഴവ Fuadaj 01/12/2016 Path slopu 2602 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
144 കുബനൂർ Ramjchandran 05/12/2016 Ramjchandran 4710 2016 ഡിസംബർ 4
145 ഹേരൂർ, കാസറഗോഡ് Ramjchandran 05/12/2016 InternetArchiveBot 5043 2021 സെപ്റ്റംബർ 4
146 മാജിബയൽ Ramjchandran 05/12/2016 InternetArchiveBot 5501 2021 സെപ്റ്റംബർ 1
147 കൾനാട് Ramjchandran 06/12/2016 103.153.105.57 6772 2023 ജൂൺ 14
148 ഇച്ചിലംപാടി Ramjchandran 06/12/2016 InternetArchiveBot 7474 2023 ഫെബ്രുവരി 26
149 പെരുമ്പള Ramjchandran 06/12/2016 117.221.224.19 5016 2021 ഏപ്രിൽ 5
150 തെക്കിൽ Ramjchandran 07/12/2016 Ramjchandran 6019 2016 ഡിസംബർ 6
151 കുറ്റിക്കോൽ Ramjchandran 07/12/2016 2409:4073:4E94:7224:CA09:A5EB:B58E:E37E 8892 2024 ജനുവരി 30
152 കരിവേടകം Ramjchandran 07/12/2016 Ramjchandran 5676 2016 ഡിസംബർ 7
153 കുഞ്ചത്തൂർ Ramjchandran 07/12/2016 Pathbot 2943 2020 ഏപ്രിൽ 23
154 കൊടക്കാട് Ramjchandran 08/12/2016 Vengolis 6240 2018 ജനുവരി 2
155 ചെമ്മനാട് Ramjchandran 08/12/2016 Vicharam 3364 2020 നവംബർ 25
156 ചിത്താരി Ramjchandran 08/12/2016 InternetArchiveBot 7126 2024 ഫെബ്രുവരി 8
157 പരശുവയ്ക്കൽ Ramjchandran 17/12/2016 Malikaveedu 10919 2023 ജനുവരി 24
158 വെളിയം Ramjchandran 17/12/2016 താരാ അനിൽ 8817 2023 ഏപ്രിൽ 26
159 തൃക്കൊടിത്താനം Ramjchandran 17/12/2016 Path slopu 2874 2020 ഏപ്രിൽ 3
160 പുളിങ്കുന്ന് Ramjchandran 17/12/2016 178.80.102.232 6249 2023 മേയ് 6
161 കാഞ്ഞിരംകുളം Ramjchandran 18/12/2016 Aagersasidharan 10196 2020 ഡിസംബർ 31
162 പള്ളിച്ചൽ Ramjchandran 18/12/2016 Pathbot 915 2020 മേയ് 8
163 മലയിൻകീഴ് Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:4E90:81B3:AD14:9A99:5447:D4A7 7494 2022 ജൂലൈ 18
164 ചെങ്കൽ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 12922 2022 ഒക്ടോബർ 11
165 കാരോട് Ramjchandran 17/12/2016 2402:3A80:1E7A:851E:0:0:0:2 4673 2021 സെപ്റ്റംബർ 21
166 വിളപ്പിൽ Ramjchandran 17/12/2016 Deepubk 4615 2021 ഓഗസ്റ്റ് 9
167 നാവായിക്കുളം Ramjchandran 17/12/2016 2402:3A80:1E79:FDB4:F5B0:CC18:8F28:63BC 8910 2024 ഏപ്രിൽ 6
168 പുളിമാത്ത് Ramjchandran 17/12/2016 Pathbot 818 2020 മേയ് 8
169 ആനാവൂർ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 6901 2022 ഒക്ടോബർ 16
170 വെള്ളറട Ramjchandran 17/12/2016 2401:4900:4C6A:DE68:D669:7A4E:3E57:657E 9062 2022 ജൂൺ 5
171 അമ്പൂരി Ramjchandran 17/12/2016 Ajeeshkumar4u 4446 2023 ഏപ്രിൽ 11
172 കള്ളിക്കാട് Ramjchandran 17/12/2016 Path slopu 3780 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
173 കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം Ramjchandran 17/12/2016 Vinayaraj 74 2016 ഡിസംബർ 18
174 വട്ടിയൂർക്കാവ് Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:95:22CA:F1E7:E40E:89FF:4938 1191 2019 ഡിസംബർ 21
175 കുടപ്പനക്കുന്ന് Ramjchandran 17/12/2016 RajeshUnuppally 675 2018 ഒക്ടോബർ 22
176 വട്ടപ്പാറ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 3921 2022 ഒക്ടോബർ 6
177 കരവാളൂർ Ramjchandran 17/12/2016 Path slopu 3053 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
178 പിറവന്തൂർ Ramjchandran 17/12/2016 Rajithpunalur 3708 2024 ഏപ്രിൽ 14
179 കലഞ്ഞൂർ Ramjchandran 17/12/2016 Pathbot 13152 2020 മേയ് 9
180 കൂടൽ Ramjchandran 17/12/2016 Manukoodal 6239 2021 മേയ് 5
181 തണ്ണിത്തോട് Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:4E1C:A739:0:0:6F8A:570D 883 2022 ഫെബ്രുവരി 3
182 ഐരവൺ Ramjchandran 17/12/2016 Ajeeshkumar4u 645 2021 മേയ് 23
183 മൈലപ്ര Ramjchandran 17/12/2016 Pathbot 1153 2020 മേയ് 9
184 പൂവരണി Ramjchandran 17/12/2016 TheWikiholic 5415 2018 ഡിസംബർ 16
185 കുറിച്ചിത്താനം Ramjchandran 17/12/2016 Meenakshi nandhini 5266 2020 ഓഗസ്റ്റ് 27
186 തീക്കോയി Ramjchandran 17/12/2016 Rojypala 2381 2020 നവംബർ 27
187 പാമ്പാടുംപാറ Ramjchandran 17/12/2016 InternetArchiveBot 3778 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
188 മാങ്കോട് Ramjchandran 17/12/2016 Sugeesh 544 2016 ഡിസംബർ 26
189 കുമ്മിൾ Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:30E:F972:0:0:6BA:68B1 3607 2021 ഒക്ടോബർ 9
190 മൺഡ്രോത്തുരുത്ത് Ramjchandran 17/12/2016 Arjunkmohan 51 2017 മേയ് 1
191 ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Ramjchandran 17/12/2016 31.218.9.232 7793 2024 ഏപ്രിൽ 19
192 കുളക്കട Ramjchandran 17/12/2016 Kiran Gopi 4799 2022 മേയ് 23
193 മേലില Ramjchandran 17/12/2016 Ham059 3953 2022 ഡിസംബർ 13
194 ചക്കുവരയ്ക്കൽ Ramjchandran 17/12/2016 2409:4073:219F:8083:A883:706C:4701:91F4 6177 2023 മാർച്ച് 4
195 ഭീമനടി Ramjchandran 17/12/2016 Ajeeshkumar4u 5949 2023 ഓഗസ്റ്റ് 30
196 പനയാൽ Ramjchandran 17/12/2016 27.114.165.193 8083 2022 മേയ് 27
197 ബംഗര മഞ്ചേശ്വരം Ramjchandran 17/12/2016 Ramjchandran 8903 2016 ഡിസംബർ 19

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{എന്റെ ഗ്രാമം 2016|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. {{എന്റെ ഗ്രാമം 2016|created=yes}}

പോസ്റ്ററുകളും മറ്റ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികളും തിരുത്തുക

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ തിരുത്തുക

വാർത്തകൾ തിരുത്തുക